קיצור שבוע העבודה במשק

רו"ח תמי גוברמן, שותפה, קבוצת גוברמן 2,932

ביום 19.3.2018 פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (להלן: "צו ההרחבה"). 

במסגרת צו ההרחבה נקבע, כי הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע עבודה ל- 42 שעות שבועיות יורחבו ויחולו, החל מיום 1 באפריל 2018 על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

להלן עיקרי צו ההרחבה:

  1.  היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה ללא הפחתה בשכר (עד כה שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות). שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.
  2. קיצור שבוע העבודה יבוצע ע"י הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן: "היום המקוצר").
  3. היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים, גם במקומות עבודה שבהם עובדים במשמרות. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צורכי העבודה, תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעות נוספות.
  4. זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה שבהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה" יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות העבודה.
  5. צו ההרחבה לא יחול על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 אינו חל עליו מכח הוראות סעיף 30(א)*** לחוק (כדוגמת: תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, שוטרים , יורדי ים ועובדי דיג, צוות אויר ועובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם).
  6. אין בהוראות צו הרחבה זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה אשר היו קיימים לפני צו זה.

 

***חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 סעיף 30(א)