הקלת מס משמעותית למייסדים ואנשי מפתח

רו"ח ליאור בכר, שותף, קבוצת גוברמן 2,787
הקלת מס משמעותית למייסדים ואנשי מפתח

במסגרת מה שנראה כרצון לעודד תעשייה, פיתוח וניהול על בסיס ישראלי ובישראל, בוצעו מספר תיקוני חקיקה מיסויים חשובים, ביניהם תיקון בנושא מיסוי למייסדי חברות ואנשי מפתח. הקלה זו נועדה לאפשר נזילות וכדאיות כלכלית לאנשי מפתח ישראליים בחברות צומחות. ברשויות המס מאמינים כי סיוע זה יאפשר ליזמים ואנשי מפתח בחברות במימוש כספי של חלק מעליית הערך של החברות ללא הצורך למכור חברות רק בכדי להשיג רווחה כלכלית מיידית. 

על פי המצב שהיה קיים עד יוני 2017, מייסדי חברות או אנשי מפתח שמכרו מכירה מוקדמת (למשל במנגנון Reverse Vesting  שאיננה מכירה כוללת של החברה), ובעלי מניות אשר קיבלו תמורה עתידית ממכירת מניות במנגנון Holdback לא יכלו להנות בזמן מכירת המניות משיעור מס של 25%.

שיעור המס של אלו במקרה של מכירה מוקדמת ושיעור המס של אלו שקיבלו תמורה עתידית ממכירת מניות במנגנון Holdback היה עשוי להגיע אף ל 50%, כאשר בד"כ בזמן מכירת חברה כוללת חל שיעור מס של 25-33%.  

ב-12 ליוני פרסמה רשות המיסים את ההקלה במס למייסדים ואנשי מפתח באמצעות מגנון של מכירה מוקדמת Reverse Vesting  בחזרה לחברה/בעלי מניות אחרים. על פי תיקון זה מס של 25-33% יחול אם:

  • נקבע המנגנון Reverse Vesting  תוך 6 חודשים מייסודה או במקרה של השקעה משמעותית בחברה (לפחות 5% מהונה הרשום).
  • מחיר המניה נקבע מראש בזמן ייסוד החברה או רכישתן על ידי העובד ומראש.
  • כמובן שישנם תנאים מגבילים שונים ביניהם על סוג המניות: הן צריכות להיות מניות רגילות, הן אינן מסווגות כמניות בכורה או מניות ניהול וכן אינן יכולות להיות חוב. המניות חייבות להיות כאלו שנושאות דיבידנדים ולהם אותן זכויות כמו מניות אחרות מאותו סוג.
  • תנאי נוסף הוא שהרווח ממכירת המניות, אילו נמכרו טרם קביעת המנגנון, היה ממוסה במס רווח הון.

בנוסף, פרסמה רשות המיסים את ההקלה במס למייסדים ואנשי מפתח שקיבלו תמורה עתידית ממכירת מניות במנגנון Holdback. על פי תיקון זה, מס של 25-33% יחול בהתקיים תנאים 3 ו-4 כאמור בחוזר לגבי מנגנון Reverse Vesting  וגם:

  • המניות הוחזקו על ידי בעלי המניות המייסדים/אנשי מפתח לפחות שנה טרום העסקה.
  • המניות הוחזקו על ידי בעלי המניות המייסדים/אנשי מפתח קטן מ-50% מסך זכויות הון החברה.
  • המניות נמכרות במסגרת מכירה כוללת של זכויות החברה.
  • תמורת ה-Holdback מהווה חלק בלתי נפרד מהתמורה עבור מכירת הון החברה, ואינה מהווה תגמול נוסף על התמורה (או שווי החברה כפי שנקבע עם הרוכשים).
  • שכר המייסדים/אנשי מפתח בחברה לאחר העסקה לא יפחת משכרם טרם העסקה.
  • החברה הרוכשת לא תדרוש את הוצאות ה Holdback כניכוי לצרכי מס.

לסיכום, ישנה חשיבות גדולה בתכנון וביישום נכון של מנגנונים אלו במועד הקמת החברה, עם קבלת השקעה מהותית או לקראת מכירת חברה בהתאם לעניין ובכך להנות מהקלות המס על פי חוזר זה.