סנקציות בגין אי תשלום אגרה שנתית ברשם החברות

3,758

בהתאם לתיקון החדש לחוק חברה אשר לא תדאג לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות ו\או חברה שלא תגיש דין וחשבון רב שנתי תירשם כ"חברה מפרה“. חברה מפרה לא תוכל לבצע פעולות מול רשם החברות.

ביום 1 בינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לחוק החברות.  בהתאם לתיקון:

חברה או חברת חוץ אשר לא שילמה אגרה שנתית או תשלומים אחרים (לפי סעיף 44(6) לחוק) משנת 2002 ואילך, או חברה פרטית או חברת חוץ אשר לא הגישה דין וחשבון שנתי לגבי שנת 2008 ואילך,תירשם כ"חברה מפרה".  

בטרם רישום חברה כחברה מפרה, הרשם ישלח לחברה התראה לתיקון ההפרה תוך 30 ימים למען הרשום של החברה - ההתראה דומה תירשם גם במרשם.

על חברה מפרה יחולו הוראות אלה:

הרשם רשאי לסרב –

1. לרשום שינוי שם, שינוי מטרות או שינוי תקנון שבעקבותיו הופכת חברה לחברה לתועלת הציבור;

2. לסרב לרשום שעבוד לטובת החברה המפרה או על נכסי החברה המפרה;

3. לסרב לרשום חברה שבעל מניות בה הוא (א) החברה המפרה, (ב) בעל שליטה בחברה המפרה (לעניין זה, המחזיק 50% או יותר מהון מניות החברה המפרה במועד רישום ההתראה ומי שנרשם כבעל שליטה במועד רישום החברה), או (ג) דירקטור בחברה המפרה שלא שילם עיצום כספי בגין ההפרה שבגינה נרשמה החברה כמפרה (לעניין סעיף 3 זה, הרשם יהיה מוסמך להפעיל סמכויותיו רק לגבי חברות שהפרו את התחייבויותיהן בשנים 2009 ואילך).

בנוסף, רשם המשכונות רשאי לסרב לרשום משכון לטובת החברה המפרה.

תיקנה חברה את ההפרה שבשלה נרשמה לה התראה או שבשלה נרשמה כחברה מפרה, ימחק הרישום.