פטור ממס למלגות סטודנטים וחוקרים

2,795

במסגרת תיקון 175 לפקודת מס הכנסה בוצעה הרחבה לסוגי ההכנסות הפטורות ממס ונוסף פטור ממס בשל קבלת מלגות לסטודנטים בתקופת לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה ולחוקרים במוסד מחקרי או במכון לחקר תורני.

 

ביום 3 במרץ 2010, פורסם תיקון 175 לפקודת  מס הכנסה, שבמסגרתו תוקן סעיף 9 לפקודה, הקובע סוגי הכנסות פטורות ממס, והוסף לו פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים, כדלקמן:

נקבע פטור ממס הכנסה בשל מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה.

נקבע פטור ממס הכנסה בשל מלגה, עד לתקרה בסך 90,000 ₪, שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני.

בנוסף תוקן סעיף 4 (א) לחוק מס ערך מוסף, ונקבע כי מלגה כאמור לא תחויב במס שכר.

לעניין זה:

מלגה“- מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או חוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד פעמי או עתי, בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה1 מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים.

לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר2 לא ייחשבו מענק, פרס או פטור מתשלום כאמור.

”תקופת הלימודים“-

לגבי הסטודנט- תקופת הלימודים של הסטודנט שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לגבי סוג הלימודים האמור, ולגבי המנויים להלן, תקופת הלימודים לא תעלה על-

א. לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני- תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור.

ב. לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי- תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור.

לגבי החוקר- תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא תעלה על 12 שנים.

”סטודנט“- מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הלימודים המתקיימים בו.

 ”תמורה“- לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר למתן שירות כלשהו למוסד הלימוד והמחקר או למילוי תפקיד בו. ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה:

1) התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר.

2) שימוש במחקר.

3) פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או  בזיקה אליו.

”שימוש במחקר“- שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו או בממצאיו של הסטודנט או החוקר, לרבות בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר.

”חוקר“- כל אחד מאלה:

מי שמלאו לו 18 שנים והוא משמש חמש שנים לפחות חוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי פעילותו.

מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי בחוץ לארץ המוכר על ידי משרד החינוך, המשמש חוקר במוסד מחקרי ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו.

”מוסד להשכלה גבוהה“- מוסד שהוא אחד מאלה:

מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי“ח– 1958 (להלן- המועצה להשכלה גבוהה).

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

”מוסד מחקרי“- מוסד ציבורי שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו, ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או בסיוע או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו מוסד להשכלה גבוהה.

”מכון מחקר תורני“- מוסד ציבורי, שמקדם, עורך או מקיים מחקרים, בתחומי לימודים תורניים, והוא זכאי לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ“ה– 1985.

בתיקון לחוק נקבעו סנקציות (בניגוד לעבר).