מיסוי אופציות עובדים במימוש לפני תום התקופה הקובעת (שנתיים)

2,965

בהחלטת מיסוי מהותית (החלטת מיסוי 31/6) שהתפרסמה בימים אלה נקבע כי בעסקת מכירת מניות החברה לפני תום התקופה הקובעת (שנתיים) ימוסו אופציות העובדים במסלול ההוני היות ומדובר במכירה שלא מרצון בידי העובדים - דהיינו מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל לפי סעיף 102(ח) לפקודה, ובתנאי שכספי התמורה יישארו בידי הנאמן עד לתום התקופה הקובעת (שנתיים).

החלטת מיסוי בהסכם (הבהרות להחלטת מיסוי 31/06)

העובדות:

חברה פרטית תושבת ישראל עוסקת במתן שירותי מסחר פיננסים לבנקים מקומיים וזרים (להלן: "החברה הישראלית").

החברה הישראלית הקצתה אופציות לעובדיה הניתנות למימוש למניות החברה הישראלית, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102"; "הפקודה"). בגין חלק מאופציות אלו טרם הגיע תום התקופה כמשמעותה בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: תום התקופה").

כל מניות החברה הישראלית, לרבות כל האופציות למניות החברה הישראלית, אשר הוקצו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו על ידי חברה תושבת חוץ (להלן: "הרוכשת"), במסגרת עסקת רכישה במסגרתה נרכשו כלל הזכויות בחברה הישראלית.

במסגרת העסקה, שילמה הרוכשת את כל תמורת  המניות והאופציות בחברה הישראלית במזומן.

חלק מהתמורה לחברה הישראלית ישולם בעתיד, אם בכלל, בכפוף לנכונותם והתקיימותם של מצגים מסוימים שהוצגו לרוכשת (להלן: "תמורת ה- Escrow"). כמו כן חלק מהתמורה ישולם במספר מנות בעתיד,אם בכלל, בכפוף להתקיימותם של אבני דרך ותנאים אקסוגניים מסוימים (להלן: "התמורה המותנית").

החברה הישראלית הצהירה  כי אין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות

ו/או המניות שהוקצו מכוחן במסגרת תוכנית האופציות כך, שלמעשה העובדים לא יכלו להמשיך להחזיק באופציות ו/או במניות חליפיות ועסקת המזומן  נפחתה עליהם. כמו כן, הוצהר כי הרוכשת אינה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה של החברה הישראלית או של בעלי מניותיה או תאגידים הקשורים לה.

הבקשה:

החברה פנתה לפקיד השומה בבקשה כי יראו במכירת מניות 102 וקבלת התמורה בידי העובדים בגין האופציות אשר  טרם הגיע לגביהן "תום התקופה", כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח בסעיף 102(ח) לפקודה תחויב במס שולי.

החלטת המיסוי ותנאיה:

בנסיבות אלו, ניתנה החלטה מיסוי, לפיה יראו את מימוש מניות 102 כמכירה  שלא מרצון לפי סעיף 102 (ח), ובלבד שהתמורה אשר התקבלה במזומן בשל מניות 102, הופקדה בידי הנאמן עד תום  התקופה ונוכתה ממנה, במועד אירוע המס, מקדמת מס אשר תהווה תשלום מס סופי על חשבון התמורה הכוללת כאמור, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102 (ב) לפקודה. הובהר כי כל משיכה לפני תום התקופה תחויב במס שולי.

נקבע כי מועד אירוע המס לכל דבר ועניין הינו במועד ה – Closing של העסקה (להלן:"מועד אירוע המס"). יחד עם זאת,מועד המימוש , לעניין תום התקופה בלבד, יידחה עד למועד תום התקופה או עד להעברת התמורה מהנאמן לעובד, לפי המוקדם (להלן:"מועד המימוש").

בעניין התמורה המותנית ותמורת ה- Escrow, לרבות כל הרווחים אשר יצברו עליהן, הוחלט כי הן תהווינה חלק מהתמורה הכוללת עבור האופציות. הובהר כי מועד המימוש ביחס לתמורה המותנית ותמורה ה – Escrow יהא במועד קבלת הכספים בפועל בידי הנאמן.

לגבי הקצאות של אופציות במהלך 90 הימים שקדמו למועד החתימה ועד למועד ה- Closing של עסקת המכירה, הרי שהתמורה בגינן תסווג כהכנסת עבודה, אשר העובד יחויב עליה במס בשיעור המס שולי החל עליו.

הנאמן  יפקיד את  התמורה לאחר ניכוי מקדמת המס בפיקדון נושא ריבית. עד לתום התקופה הנאמן לא יעביר את התמורה לעובד ולא יעשה כל פעולה שמשמעותה מכירה או שיעבוד מכירה או שיעבוד. במועד תום התקופה, יעביר הנאמן את המזומן לעובד, כאשר כל הרווחים מהתמורה יחויבו במס בידי העובד, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102 (ב) לפקודה.

כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות כספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.