גם שכירים חייבים בהגשת דוח אישי

2,426

חובת הגשת דוחות אינה נחלתם של עצמאים ובעלי שליטה בלבד.
רשות המיסים עדכנה בימים אלה את רשימת החייבים בהגשת דוח אישי על הכנסות לשנת המס 2010. בין החייבים נמנים גם שכירים שהכנסתם לשנת  2010 עלתה על 613,000 ש"ח. כמו גם, מי שמחזור הכנסותיו ממכירת ני"ע הינו מעל 1,752,000 ש"ח וכן מי שיש לו הכנסות מריבית, דיבידנד והפרשי הצמדה בסכום העולה על 607,000 ש"ח.
המועד האחרון להגשת הדוחות הינו 31.05.2011, או מאוחר יותר בכפוף להארכות הקבועות בכל דין.
את הדוח השנתי יש להגיש באופן מקוון (שידור במערכת האינטרנט של רשות המיסים או על ידי מייצגים המחוברים למערכת השע"מ).

מהו המועד בו נדרש להגשת דוח?

בהתאם להודעת רשות המסים המועד האחרון להגשת הדוח האישי הינו 31.05.2011, או מאוחר יותר, בהתאם לארכה ספציפית, ארכה כללית או בהתאם למכסות למייצגים. נזכיר כי בהתאם לתיקון 161 לפקודת מס הכנסה דוח שנתי יוגש גם באופן מקוון (שידור באמצעות האינטרנט או באמצעות מערכת שע"מ, דרך מייצגים המחוברים לשע"מ).

מי חייב בהגשת דוח?

 • מי שיש לו הכנסה מעסק, או, ממשלח יד -
 • בעלי שליטה - זכות בשיעור 10% ויותר בחבר בני אדם בארץ או בחו"ל.
 • מי שעשה פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח.
 • תושב חוץ בעל הכנסות ששהה בשנת המס מעל 180 יום.
 • בני זוג אשר הכנסתם אינה זכאית לחישוב מס נפרד.
 • מי שמקבל מענק פרישה חייב במס או מי שבשנה זו יש לו הכנסה מפריסת מענק פרישה.
 • בעל חשבון בנק בחו"ל או בעל נכסים בחו"ל ששווים עולה על 1.768 מיליון ש"ח.
 • מי שמקבל שכר ספורטאים, שכר בוחנים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר אומנים, שכר מרצים ועוד .
 • בעלי הכנסות מהן לא נוכה מס הכנסה במקור בשיעור המירבי, בהתאם לסוג ההכנסה.
 • בעלי הכנסות מעל "תקרת ההכנסה השנתית" המפורטת בטבלה בהמשך.
 • מי שהיה חייב להגיש דו"ח על הכנסתו בשנת המס הקודמת.
 • יוצר שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן נכס או הכנסה מנכס. נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לא.
 • נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל.
 • בסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום דוח כלשהו בגבולות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות.
 • בהתאם לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה עולה חדש ותושב חוזר ותיק שהגיעו לישראל לאחר ה01.01.2007  פטורים מדיווח בקשר לנכסים והכנסות מחוץ לישראל.
 • לתושב חוזר ותיק ייחשב מי ששהה למעלה מעשר שנים ברציפות.

זכות להגיש דוח

שמורה לנישום זכות להגיש דוח שנתי על כלל הכנסותיו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים ולדרוש כניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים או לדרוש זיכויים והכל בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה.

תקרה ההכנסה החייבת בש"ח בשנת 2010 מעליה חייבים בדיווח
להלן סוגי ההכנסה ותקרת ההכנסה השנתית שהכנסה מעליה תחייב יחיד/ה בהגשת דין וחשבון על כלל ההוצאות וההכנסות של הנישום ו/או בת זוגו:

ההכנסה

תקרת ההכנסה החייבת בש"ח

משכורת

(לרבות מענקים, קצבאות והכנסה ממימוש אופציות)

613,000

דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים

318,000

הכנסת חוץ

318,000

ריבית

607,000

מכירת ניירות ערך

1,752,000

הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס במקור בשיעור מקסימאלי

318,000

הכנסה של קטין (תושב ישראל שטרם מלאו לו 18)

73,460

גלו עוד אודות מחלקת העצמאיים של קבוצת גוברמן, Guberman Private המתמחה בשירותי דיווח, חשבונאות והנהלת חשבונות מתקדמים לעצמאיים ובעלי שליטה.