דמי הבראה

2,251

עובד זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה.

לחליפין עובד זכאי לדמי הבראה לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד (לגבי תקופה של שנתיים שלפני תום תקופת העבודה).

לדוגמא- עובד אשר החל לעבוד בספטמבר, ישולם לו לאחר ותק של שנת עבודה עבור תקופה של שנה ו- 9 חודשים, במידה וסיים לעבוד ישולם לו במועד סיום העסקה הקודם מבין השניים.

צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע, כי דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. כלומר, אין חובה על פי צו ההרחבה לשלם את דמי ההבראה במועד כלשהו, ואפשר לשלמם במועדים שונים ובלבד, שהדבר נעשה בהסכמת העובדים, או בהתאם לנוהג במקום העבודה.

תשלום דמי הבראה מידי חודש

מעסיק יכול לשלם לעובדיו דמי הבראה מידי חודש, ובכך ליצור נוהג במקום העבודה בכל הנוגע למועד תשלום דמי ההבראה. מומלץ להפריד לצורך העניין רכיב נוסף בתלוש המשכורת, ולוודא שהסכום המשולם מידי חודש לא יהיה נמוך מהשיעורים שנקבעו לתשלום דמי הבראה באותו מועד, ועפ"י הוותק של העובד במקום העבודה, כאשר יש לחלק את הסכום לשניים עשר חודשים.

תשלום דמי ההבראה מתבצע לפי מספר ימי הבראה המגיעים לעובד בכל שנה בהתאם לוותק במקום העבודה, כשהם מוכפלים בשיעור התשלום בגין יום הבראה, המתעדכן מידי שנה.

הזכאות לימי הבראה על-פי צו ההרחבה למגזר הפרטי: החל מיולי (2011) עלות ליום הינה שלוש מאות שישים וחמישה ש“ח.

כמו כן, עובד העובד בחלקיות משרה -  הזכאות תחושב לו בהתאם להיקף המשרה .

 

 

ותק בשנים

ימי הזכאות

1

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20

10