"חוק האנג'לים"

2,046

ביום 6 בינואר 2011, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית, נקבעה הוראת שעה שמטרתה עידוד פעילות של חברות העוסקות בתעשייה עתירת ידע (היי-טק) בשלבים שונים של צמיחתן ולהביא להגדלת היקף ההשקעות בחברות הללו.

ההוראות קובעות התרת ההשקעה הנעשית על ידי יחיד או חברה כהוצאה מוכרת.

לגבי יחיד: נקבע כי השקעה של יחיד ב"חברת מטרה" בהיקף של עד 5 מיליון ש“ח המשולמת בין התקופות 1בינואר 2011 עד ליום 31 בדצמבר 2015 תותר בניכוי מכלל הכנסותיו ותופחת במשך 3 שנות מס החל משנת המס שבה בוצעה ההשקעה.

לגבי חברה: נקבע כי השקעה של חברה ב"חברה מזכה" בתקופות שבין ה 1 בינואר 2011 עד ליום 31 בדצמבר 2015 ,בתמורה ל 80% לפחות מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה"  תותר בניכוי במשך 5 שנות מס החל משנת הרכישה .

ההוראות מגדירות מהי חברת מטרה ומהי חברה מזכה וכן תנאים נוספות להחלת ההטבה.

תעשייה עתירת ידע– הוראת שעה 06.01.2011

השקעת יחיד בחברת עתירת מו"פ כהוצאה

הגדרות:

  • "השקעה מזכה"– השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו לו מניות    בחברת המטרה באותה שנה.
  • "חברת מטרה"-  חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, ושהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה כל אלה:
  1. מניותיה אינן רשומות בבורסה במשך כל תקופת ההטבה.
  2. %75 לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, שבשלו הוקצו לו מניות, משמשים להוצאות מו"פ לא יאוחר מתום תקופת ההטבה.
  3. %75 לפחות מהוצאות המו"פ שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל.
  4. הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה לא עלו הכנסותיה של החברה על 50% מסכום הוצאות המו"פ.
  5. במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה (דהיינו הקניין הרוחני שיפותח יהיה בבעלות החברה).
  6. עד לשנת המס שבה התקיים התנאי האמור בפסקה 2, בכל אחת משנות המס במהלך תקופת ההטבה, לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור, הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70% לפחות, מכלל הוצאות החברה.
  • "תקופת ההטבה“- שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה.
  • "קרוב"– כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

החוק קובע כי השקעה מזכה של יחיד במניות של חברת מטרה בסכום של עד 5 מיליון ש“ח תותר ליחיד בניכוי מכלל הכנסתו בשנת המס, במשך שלוש שנות מס החל משנת המס שבה שולם הסכום לחברת המטרה וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

*        סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין 1 בינואר 2011 לבין 31 בדצמבר 2015.

*        היחיד החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה במשך כל תקופת ההטבה.

*        הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.

*        כמו כן בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד בחברת המטרה,
          במישרין וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברה.

הפחתת רכישת מניות חברות עתירות ידע כהוצאה

הגדרות:

*           "חברה מוטבת", "חברה מועדפת"– כהגדרתן בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון.

*           "חברה מזכה"– חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל,               שמתקיימים לגביה כל אלה:

1.     מניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה במשך כל תקופת ההטבה.

2.     בשנת הרכישה היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, לפי העניין.

3.     בשנת הרכישה הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלותה באותה שנת מס, לא פחתו מ– 25% ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לא פחתו מ– 25% ממחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה.

4.     בשנת הרכישה 40% לפחות מכלל העובדים בה בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים.

5.     כל הוצאות המחקר והפיתוח שמוציאה החברה בכל אחת משלוש שנות המס הראשונות של תקופת ההפחתה, בוצעו לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת, ו– 75% לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח האמורות, בכל שנה כאמור, הוצאו בישראל.

6.     בשנת הרכישה אין לה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג– 1963, בין בישראל ובין מחוץ לישראל.

7.     בשנת הרכישה היא אינה מחזיקה באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם אחר, או, אם היא מחזיקה באמצעי שליטה כאמור– פעילותו של חבר בני האדם האחר טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה בפעילותה.

הגדרות (המשך)

*          "חברה רוכשת" – חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל,            שבשנת  

הרכישה מתקיימים לגביה כל אלה:

1.         היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, לפי העניין.

2.         הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלותה בשנת מס, לא פחתו מ– 7% מסך מחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה.

3.         20% לפחות מכלל העובדים בה, בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים.

4.         ב– 12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לה יותר מ– 25% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה המזכה.

*          "סכום הרכישה הנקי"– הסכום שהוציאה החברה הרוכשת לרכישת אמצעי שליטה בחברה המזכה, שלא בדרך של הקצאה, בהפחתת סכום ההון העצמי של החברה המזכה; לעניין זה,

*          "סכום ההון העצמי"– הסכום המתקבל מצירוף הסכומים של כל אלה: עודפים ורווחים, הון מניות,         פרמיה על מניות ופריטים אחרים כיוצא באלה.

*          "עובד אקדמאי"– עובד בעל תואר אקדמי בתחומי ההנדסה, המחשבים, מדעי הטבע או המדעים המדויקים, העובד במפעל שבבעלות החברה בתחום השכלתו האקדמית כאמור.

*          "קרוב"– מי שמנוי בפסקה (3) בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה.

*          "שנת הרכישה"– השנה שבה חברה רוכשת רכשה אמצעי שליטה בחברת מטרה.

*          "תקופת ההפחתה"– חמש שנות מס החל בשנה שלאחר שנת הרכישה.

החוק קובע כי סכום הרכישה הנקי ששולם בידי חברה רוכשת לרכישת אמצעי השליטה בחברה מזכה, יותר לה בניכוי במשך חמש שנות מס החל בשנה שלאחר שנת הרכישה וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

*           סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין 1 בינואר 2011 לבין 31 בדצמבר 2015.

*        הרכישה היא בשיעור של 80% לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה בחברה המזכה.

*        ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת והחברה המזכה אינן קרובות זו לזו.

*        הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן מהמטרות העיקריות של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה, וניתן אישור המנהל מכך.