המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק

2,974

למשבר הפיננסי בגוש היורו עשויות להיות השלכות חשבונאיות שונות על הדוחות הכספיים של חברות ישראליות.

על רקע  זה פרסם סגל הרשות לניירות ערך הבהרה בעניין הצורך להתייחס להשפעות השונות בתקופת הדיווח ולאחריו.

בימים אלה פוקד משבר פיננסי חלק מהותי מהמדינות הנמנות על גוש היורו.

לאירועים הקשורים במשבר הפיננסי השפעה על שוק ההון בישראל ובעיקר על תאגידים בישראל הפועלים במישרין במדינות גוש היורו ו/או משקיעים בגופים ותאגידים הפועלים במדינות אלה (לרבות השקעה באגרות חוב ממשלתיות שהונפקו על ידי מדינות החברות בגוש היורו). למשבר השפעה ניכרת לגבי נזילותם, מצב עסקיהם ויכולתם של תאגידים אלה להשיג מימון לפעילותם השוטפת וארוכת הטווח.

על רקע משבר זה, במהלך החודשים האחרונים הורד דירוג האשראי הבינלאומי של מספר לא מבוטל של מדינות מרכזיות הנמנות על גוש היורו ובהן צרפת, ספרד, איטליה, אירלנד, יוון, פורטוגל, בלגיה, קפריסין וסלובניה, ואף נצפו התפתחויות פוליטיות שיוחסו למשבר כגון החלפות ראשי ממשלה ב: יוון, איטליה וספרד.

בנוסף, בעת האחרונה התרבו ההערכות בקרב בתי ההשקעות והאנליסטים הבינלאומיים לפיהן הכלכלה האירופאית עלולה להיכנס למיתון חריף יותר ומצבו של גוש היורו עלול להמשיך ולהידרדר, אולי עד לכדי פירוקו. זאת, על אף ההסכמה שהושגה לפני כמס' חודשים בפסגת מנהיגי מדינות האיחוד האירופאי ביחס לכינונה של אמנה פיסקאלית חדשה.

חברות נדרשות לבחון את ההשלכות החשבונאיות הנובעות מהאירועים כאמור על הדוחות הכספיים לשנת 2011, לרבות בתקופה שלאחר מועד הדיווח, ובפרט:

בחינת קיומם של סממנים לירידת ערך של נכסים פיננסיים אשר עשויים להיות מושפעים מהורדות דרוגי האשראי

של ארצות הברית ושל מדינות שונות באירופה, כגון השקעות באג"ח ממשלתיות, אג"ח קונצרניות ומניות של חברות הפועלות במדינות אלו;

בחינת שינויים בתנאים של מכשירי חוב, כגון פריסה מחדש של חובות, אופציות להארכה או גלגול של חובות

קיימים, שינויים משמעותיים באמות מידה פיננסיות וכיוצ"ב;

השלכת המצב הכלכלי על חברות אשר פועלות בארצות הברית ובמדינות אשר חלה הידרדרות במצבן הכלכלי,

לרבות ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, ירידת ערך מוניטין, רכוש קבוע ונכסים אחרים;

אי וודאות באשר לגביית חובות מלקוחות אשר עשויים להיות מושפעים באופן משמעותי מהאירועים בשווקים;

יצירה ו/או המשך הכרה בנכסי מס נדחים בגין הפסדים מועברים לאור צפי להכנסה חייבת;

ירידה בשווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה וירידת ערך נכסים, לרבות מוניטין, רכוש קבוע ומלאי;

גיבוש תכניות רה-ארגון, לרבות תכניות לפיטורי עובדים וסיום העסקה של מנהלים בכירים הזכאים ככלל להטבות

מיוחדות במסגרת הסכמי ההעסקה;

טיפול חשבונאי בהנחות, זיכויים, מבצעים וכיוצ"ב;

כמו כן, יש לבחון השלכות נוספות של האירועים הללו על החברות, כמו ההשפעה על הנחת העסק החי או העמדה לפירעון מיידי של התחייבויות פיננסיות עקב אי עמידה באמות מידה פיננסיות. בנוסף, ייתכן כי חברות יבחנו אפשרות של כניסה להסדר חוב.

על רקע ההתפתחויות המתוארות לעיל, סגל רשות ניירות ערך מבקש להבהיר כי:

במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2011 יש להתייחס להשפעות השונות של המשבר הפיננסי בגוש היורו (ככל שלאלה השלכות על התאגיד), לרבות השפעות לאחר מועד הדיווח ככל שהן מהותיות, ובכלל זה להשפעות המשבר האמור על:

  • המצב הכספי של התאגיד ובכלל זה הרכב ושווי הנכסים והמקורות למימון פירעון התחייבויות התאגיד;
  • תוצאות פעילות התאגיד;
  • נזילות ואיתנות פיננסית של התאגיד;
  • מקורות מימון, ובכלל זה יכולת התאגיד להשיג מימון לפעילויותיו השוטפות וארוכות הטווח;
  • מצב עסקיו, ובכלל זה מדיניות התאגיד לגבי אותם עסקים מהותיים לפעילותו ברמה האסטרטגית והתפעולית.

כמו כן, על הדירקטוריון של התאגידים המדווחים לבחון באופן שוטף ורציף את ההשפעות השונות של המשבר הפיננסי בגוש היורו, על מצבם של התאגידים הללו, וכאשר קיימים שינויים מהותיים או חריגים בחשיפה לסיכוני שוק, שאינם נכללו בדוח הדירקטוריון השנתי, יש חובה לפרסם דיווח מיידי מפורט בנושא.