תשלום עבור יום בחירות

2,033

יום בחירות הוא יום שבתון לכלל העובדים במשק, למעט שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם. זמן השבתון הוא זמן שעות ההצבעה, מ-07:00 עד 22:00. עובד שעבד באותו מקום עבודה לפחות 14 יום ברציפות לפני הבחירות – כולל ימי מנוחה – זכאי לקבל בעבור יום השבתון את השכר הרגיל שהיה משתכר כאילו עבד בו.

בעקבות נוהג שהשתרש במשק - הסתדרות ומעסיקים, ההוראות לעניין זה הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה, ופרשנות שניתנה בזמנו ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת - המעבידים משלמים לעובדי השירות הציבורי שכר בשיעור 200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.

נוהג זה חל גם לגבי עובדים שהסכימו לעבוד ביום הבחירות למרות שאינם משתייכים לשירותים הציבוריים, אם כי במקרה הם יכולים להסכים עם המעביד על שכר גבוה יותר.