שונא מתנות יחיה

באדיבות מחלקת המיסים של משרד עורכי הדין פישר, בכר, חן, וול אוריון ושות' 2,566

עמדת המוצא של רשות המיסים היא כי התא המשפחתי, הינו כר נרחב לתכנוני מס ועל כן יש לקעקע ככל הניתן את האפשרות לתכנן מס באמצעות העברות בין משפחתיות.

על מנת לצמצם את גבולות תכנון המס, במסגרת חוק ההסדרים שהתקבל לאחרונה בכנסת, צמצמה רשות המיסים את יכולתם של נישומים להעניק מתנות: אם עד כה היה נהוג כי מכירה של זכות במקרקעין, מיחיד לקרובו, שנעשתה ללא תמורה תהא פטורה ממס שבח ותהא חייבת במס רכישה בשיעור של 1/3 ממס הרכישה הרגיל, והגדרת המונח "קרוב" בחוק כללה קשת רחבה של בני משפחה. הרי שהחל מיום 1.8.13 הפטור ממס שבח בגין מתנות לקרובים צומצם והוא לא יחול על מתנות בין אחים (בסייג יחיד - שאם הזכות שניתנת במתנה התקבלה מההורה או מהורי הורה ללא תמורה או בירושה יחול הפטור). יחד עם זאת, לעת עתה, טרם תוקנו תקנות מס הרכישה, כך שעדיין קיימת הטבת מס רכישה (תשלום של 1/3 מס רכישה) בהעברות בין אחים.

בנוסף, טרום השינוי -  מוכר של דירה שהתקבלה לפני כן במתנה, היה צריך להמתין תקופת צינון שונות ומגוונות בתנאים שונים, טרם שיוכל ליהנות מהפטור ממס. תקופות הצינון תוקנו בחוק ההסדרים, כך שלגבי מתנות הניתנות מיום 1 בינואר 2014 אוחדו תקופות הצינון והן יעמדו על 3 שנים במקרה בו מקבל המתנה גר בפועל בדירה או על 4 שנים ככל שמקבל המתנה איננו מתגורר בדירה (תקופות הצינון הקצרות של שנה ושנתיים בוטלו).

ולבסוף, התיקון החדש לחוק, מטיל סייגים או מגבלות על האפשרות למכור בפטור ממס דירת מגורים שנתקבלה במתנה, וכתוצאה מכך הביא לעולם חישוב מס מיוחד במכירה של דירות מגורים מזכה שמועד רכישתה קדם ליום 1.1.2014 (להלן: "המועד הקובע") אשר משמעותו כי בתנאים מסוימים ניתן יהיה לקבל פטור ממס בשל תקופת האחזקה של דירת מגורים שנרכשה לפני המועד הקובע. יחוס הרווח בין התקופה שלפני המועד הקובע ולאחריו יעשה על בסיס לינארי (על פי יחס הימים, שבין מועד הרכישה למועד המכירה של הדירה הנמכרת). המחוקק הגביל את האפשרות לשימוש בחישוב מס מוטב זה, לתקופה קובעת בת ארבע שנים שתחילתה ב- 2014 וסיומה ב- 2018, בתקופה זו זכאי המוכר למכור שתי דירות בלבד, בפטור ממס בשל תקופת האחזקה שקדמה למועד הקובע.

המחוקק חשש כי על ידי העברות בין קרובים, ניתן יהיה למכור מספר רב יותר של דירות בפטור ממס ועל כן נקבעו מספר הוראות אנטי תכנונית. ראשית, הפטור ממס בשל תקופת האחזקה שקדמה ל- 2014 לא  יוענק במקרה של העברות בין קרובים. שנית, על המוכר של דירה שנתקבלה במתנה לעמוד בתקופות הצינון החלות על מי שקיבל דירה במתנה מקרוב בטרם יוכל למכור את הדירה ולקבל פטור ממס שבח. שלישית, החל מיום 1.8.2013 דירה שתועבר לקרוב  בפטור ממס תיחשב בעת המכירה כאילו נמכרה על ידי נותן המתנה. דהיינו, דירה אשר תימכר על ידי מקבל המתנה עשויה לשלול את זכאותו של נותן המתנה לפטור ממס בשל תקופת אחזקה שקדמה למועד הקובע. דהיינו מעניק דירה במתנה לקרובו, פוגע באפשרות שלו עצמו למכור דירות בהטבת המס המתוארת לעיל.

מוכר שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל יהיה חייב בשיעור מס מלא, על מלוא תקופת ההחזקה בנכס.

ועל כך נאמר שונא מתנות יחיה!!

הכותבות הן - עו"ד ענת שביט מנהלת מחלקת המיסים ועו"ד קרן אלון מחלקת המיסים,

פישר, בכר, חן, וול אוריון ושות'.

 

למידע נוסף בתחום המס ניתן לפנות אל:ענת שביט - , ashavit@fbclawyers.com טלפון: 03-6944203