"חוק ההסדרים" – אז מה היה לנו שם?

2,251

רבות נאמר ונכתב לפני ואחרי אישור "חוק ההסדרים" שפורסם ברשומות בתחילת אוגוסט, ונוצר לא מעט בלבול וקושי לזכור מה נחקק בפועל, מה היה בגדר רעיון, ומה בכלל הוצע כפשרה. לפיכך, בחרנו להביא לכם במאמר זה את ריכוזם ותמציתם  של השינויים - בדרך שתאפשר להבין בקצרה ו"ממעוף הציפור" "מה בעצם היה לנו שם?" ... (וכן, לא יאמן אבל קרן ההשתלמות הזקנה והטובה שוב הצליחה לשרוד סבב של "גזירות").

כידוע, הגירעון בתקציב המדינה חייב הגדלת הכנסות המדינה ממיסים (בנוסף כמובן לקיצוץ מהותי בהוצאות) ולפיכך החוק מכיל שינויים שמטרתם להביא, לפחות על פי המתוכנן, לגידול בהכנסות הללו:

 • שינוי מדרגות המס החל מ 1/1/2014 כך ששיעור המס בכל אחת ממדרגות במס הנוכחיות יעלה בשיעורים משתנים ועולים ממינימום שינוי של 1% במדרגות הנמוכות ועד לשינוי של 2%  בגבוהות.
 • החל משנת 2014 המס על הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים יעלה מ- 25% ל- 30%.
 • החל משנת 2014 מס החברות יעלה מ- 25% ל- 26.5%.
 • ביטול חלקי של זכאות לנקודות זיכוי למי שסיים לימודים אקדמאים או לימודי מקצוע בתקופה שמיום 1 בינואר 2014 ועד יום 31 בדצמבר 2015, כך שהזכאות לנקודות הזיכוי תימשך על פני שנה אחת בלבד.
 • העלאת שיעורי המס החלים למפעלים תחת חוק עידוד השקעות הון: ובעיקר ביטול מתווה הורדת שיעורי המס במפעל מועדף, והעלאת שיעור המס על הדיבידנד המחולק ממפעל מועדף מ- 15 אחוז ל- 20 אחוז במקרים מסוימים.
 • שינויים בחוק מיסוי מקרקעין:

          * העלאת שיעורי מס הרכישה ( בשיעורים שונים מה 1/8/13 ועד ל 31/12/2014 ולאחריו).

          * הוספת תנאים והגבלות למכירת דירת מגורים בפטור ממס שבח:

                - נקבעה תיקרה של 4.5 מיליון ₪ למכירת דירה בפטור (במכירה של דירה בסכום הגבוהה מסכום הפטור יראו את הסכום העודף כמכירה ממוסה של נכס נוסף).

- החל מה -1 בינואר 2014 בוטלה האפשרות למכור דירה כל ארבע שנים בפטור (ללא קשר לכמות הדירות שאדם מחזיק), אך נקבעה אפשרות למכירת דירת מגורים יחידה כל 18 חודש בפטור מלא ממס שבח (עם הרחבה מסוימת להגדרת דירה יחידה).

- צומצמה האפשרות להעברה של זכות או נכס במתנה מאדם לקרובו בפטור ממס (ראה מאמר ניפרד במידעון זה).

כמו כן אושרו שינויים הקשורים לנושאים שהיו לאחרונה על סדר היום של רשויות המס , שהנם ברובם נושאי "נישה" שאינם נוגעים לחיי היומיום של מרבית העסקים והאזרחים בישראל ולכן יובאו להלן בקצרה ובאזכור כללי ( ומי שחפץ מוזמן לפנות למשרדנו לקבלת פרוט יותר באותו נושא):

 • שינוי בטיפול בחברה משפחתית: החוק יוצר צורך לבחור האם חברה תחשב למשפחתית תוך שלושה חודשים מיום הקמתה, וזאת החל מה 1 בינואר 2014 (ומאפשר חלון הזדמנויות של ארבעה חודשים החל מה-1 באוגוסט 2013 להפוך חברות קיימות להיחשב כחברות משפחתיות, ואז יראו בבחירה מעין "פירוק רעיוני"). כמו כן נקבעו הוראות בדבר חברות החדלות מלהיות "חברה משפחתית".
 • הטיפול ברווחי שערוך: נקבעו הנחיות בעניין חברה המחלקת דיבידנד מרווחי שערוך (עודפים שלא נתחייבו במס חברות בסכום העולה על מיליון ₪ במצטבר מיום רכישת הנכס), כך שתחשב כמי שמכרה בפועל את הנכס בגינו נרשמו רווחי השערוך ורכשה אותם מחדש ("מכירה רעיונית").
 • הטיפול בנאמנויות: במסגרת החקיקה בוצעו שינויים מהותיים במדיניות מיסוי נאמנויות ובין היתר צומצמה הגדרת נאמנות תושבי חוץ והוגדרו נאמנות נהנה תושב ישראל, ונאמנות קרובים.
 • שחלוף נכסים: בעיקר בוטלה אפשרות לביצוע שחלוף לגבי רווח הון ממכירת כלי רכב פרטי ששימש להשכרה,  זכות במקרקעין מחוץ לישראל, נכס שנמכר במכירה רעיונית בעקבות חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך (כאמור לעיל).
 • מיסוי תושבי חוץ: צומצם הפטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת מניות חברה תושבת ישראל (בחברות שעיקר נכסיהן הן מקרקעין, זכויות במקרקעין, או זכויות להנאה מפרות המקרקעין בישראל וכמו כן בחברות שנכסיהן הם בין היתר זכויות לניצול משאבי טבע בישראל).
 • קנס גירעון: בעניין מע"מ - יוטל קנס בשיעור של 30% על מי שהסכום שבו חייב לפי שומה עודף בלמעלה מ- 500,000 ₪ על המס שהוא היה חייב בו על פי דו"ח שהוגש, והגרעון האמור עולה על 50% מהחבות שלו במס.
 • מיסוי בלו: עודכן החוק בעניין רישיון בלו, מועד החיוב, אי הכרה בחובות אבודים ועוד...