חוק עבודת נשים - תיקון לחוק

2,145
חוק עבודת נשים - תיקון לחוק

ביום 09.12.2013 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 50), התשע"ד-2013 (להלן: "התיקון לחוק"). 
להלן עיקרי התיקון לחוק:
 

  • הארכת חופשת הלידה בשל אשפוז הילד

בהתאם לסעיף 6(ד)(1) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"), עובדת שילדה והילד שנולד מאושפז לתקופה העולה על שבועיים במהלך חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז ולכל היותר בעשרה שבועות.
על פי התיקון לחוק, תקופת ההארכה המקסימאליתS בשל אשפוז כאמור לעיל תוארך מעשרה שבועות לעשרים שבועות.

  • הארכת חופשת הלידה – זכות מצטברת

בהתאם לסעיף 6(ד)(1) לחוק עבודת נשים, הזכאות להארכת חופשת הלידה בשל אשפוז היולדת (סעיף 6(ב1) לחוק), לידה של יותר מילד אחד (סעיף 6(ג) לחוק) ואשפוז הילד (סעיף 6(ד)(1) לחוק), תהיה מצטברת, ובלבד שכל ההארכות לא יעלו יחד על עשרה שבועות. בהתאם לתיקון לחוק, הזכות להארכה מצטברת כאמור תוארך מעשרה שבועות לעשרים שבועות.

  •  זכאות לדמי לידה

על פי סעיף 51(א) לחוק הביטוח לאומי, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), עובדת שזכאית להאריך את חופשת הלידה בשל אשפוז שלה או של ילדה וכן בשל לידה של יותר מילד אחד, כאמור בסעיף 6 לחוק עבודת נשים, והודיעה למוסד על מימוש זכותה זו, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה כמפורט, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד פרק זמן שלא יעלה על - 
(1) 10 שבועות - אם היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 14 שבועות.
(2) 6 שבועות - אם היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 7 שבועות. על פי התיקון לחוק, הזכאות לדמי לידה בגין חופשת הלידה המוארכת כאמור לעיל לא תעלה על -
(1) 20 שבועות - אם היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 14 שבועות.
(2) 12 שבועות - אם היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 7 שבועות.

  •  תחילת התיקון לחוק

 

התיקון לחוק ייכנס לתוקף במועד פרסומו, קרי 09.12.2013, והוא יחול על עובדת שהייתה בחופשת לידה במועד זה ואילך; ואולם דמי לידה בהתאם לתיקון לחוק ישולמו תוך שלושה חודשים מיום 09.12.2013, בעד התקופה שממועד זה ואילך.