נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין

2,169

הנחיה זו מבהירה ומפרטת את עמדת רשות המיסים כפי שבאה לידי ביטוי בטיפולנו בפניות בנושא שבנדון.
סעיפים 66 (ג)(4) ו-(5) לפקודה נוקטים במונחים "אשה" ו-"גבר" בין היתר לצורך הענקת נקודות זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח בסעיף 1 לפקודה. עמדת רשות המסים באשר לפרשנות הפקודה בענין מתן נקודות זיכוי בגין ילדים כאמור לבני זוג נשואים מאותו מין הינה כדלקמן:

  • בני זוג מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל"בני-זוג" באותן נסיבות.
  • לפיכך, במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג שיקבל את הקצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף 40(א) לפקודה, יקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח הוראות סעיף 66(ג)(4) לפקודה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, כאשר בן הזוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות לפי הוראות סעיף 66(ג)(5) לפקודה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית.