מהיום אמרו מעסיק ולא מעביד

2,204

חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
הכנסת אישרה את חוק החלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה) התשע"ד-2014. להלן עיקרי החוק:
במסגרת חוק זה, הוחלף המונח "מעביד", על הטיותיו, במונח "מעסיק", על הטיותיו המקבילות, בכל חיקוק בדיני העבודה.
לדוגמא: במקום "מיחסי עובד ומעביד" יבוא "מיחסי עבודה" וכיוצ"ב.
מטרת השינוי להחליף את המונח מעביד, שעלולה להיות לו משמעות שלילית, המתקשרת בין היתר לניצול, שיש בה כדי להשפיע על השיח המשפטי והציבורי כלפי מי שמעסיק עובדים. מכאן מוצע להחליף מונח זה במונח מעסיק, שאינו טעון משמעות שלילית.