המלכוד החשבונאי בהוצאות אופציות לעובדים בחברות בנות

רו"ח ליאור בכר, שותף, קבוצת גוברמן 2,832
המלכוד החשבונאי בהוצאות אופציות לעובדים בחברות בנות

המאבק על מיסוי האופציות – החזית העדכנית. 
 
בפרפרזה על דבריו של הפילוסוף האנגלי הגדול, מחבר "על החירות", ג'והן סטיוארט מיל, המאבק בין משלם המס לגובה המס הוא אחד ההיבטים הבולטים ביותר בהיסטוריה האנושית. המאבק על מיסוי האופציות היא החזית העדכנית למאבק עתיק יומין זה.  
 
ביום 24 בדצמבר פורסם פסק דין קונטירה טכנולוגיות בע"מ, בו נדונה סוגייה בעלת השלכות על חברות רבות הנוהגות לתגמל את עובדיהן באופציות למניות.
 
 
רקע קצר
 
חברת הבת בישראל, קונטירה טכנולוגיות בע"מ, סיפקה שירותי מחקר ופיתוח עבור חברת האם Kontera Technologies Inc, על בסיס עלות בתוספת מרווח Cost+)) של 7%. הסכם זה לא כלל הוצאות עבור אופציות וגם לא כלל הוצאות סוציאליות בגין העובדים.
 
חברת הבת בישראל, קונטירה טכנולוגיות בע"מ, העניקה לעובדיה אופציות למניות חברת האם.  המסלול שבו נקטה החברה הוא הענקת אופציות במסגרת מסלול 102 הוני.
 
קונטירה טכנולוגיות בע"מ (חברת הבת), רשמה בדוחותיה הכספיים בשנים 2009-2010, הוצאות בגין אופציות לעובדים על סך של כ- 2.7 מליון ש"ח כפי שנדרש בתקן חשבונאות 24.
 
 
עמדת רשות המס
 
יש לכלול את ההוצאות בגין אופציות אלו במסגרת חישוב ההכנסה של חברת הבת קונטירה טכנולוגיות בע"מ בגין השירות שניתן לחברה האם (על בסיס Cost+). יחד עם זאת, לאור העובדה שחברת הבת בחרה במסלול 102 הוני, הוצאות האופציות אינן מותרות בניכוי.
 
 
פסיקת בית המשפט
 
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים ופסק במספר סוגיות עקרוניות חשובות בתהליך:
 

  • +Cost- אכן יש לכלול את הוצאות האופציות במסגרת חישוב ה +Cost.

בית המשפט קבע כי בהעדר חקר שוק רלוונטי לעניין נטרול שווי האופציות מהוצאות הביצוע, אין לקבל את טענת החברה כי אין לכלול את הוצאות אופציות במסגרת חישוב ה +Cost.

  • נטרול הוצאות האופציות מההכנסה החייבת – בית המשפט לא קיבל את עמדת החברה שטענה כי: הוצאות האופציות הן הוצאות ביצור הכנסה, ומכאן יש להתירן בניכוי לצרכי מס.

בנוסף, קבע בית המשפט כי לאור ההסדר היחודי שנקבע בסעיף 102 הוני, בו נקבע כי הוצאות האופציות לא יותרו לחברה בניכוי, אין סיבה להתיר לחברה את הוצאות האופציות בניכוי.
 

משמעויות להמשך: 
 

  • +Cost: על חברות העובדות לפי מודל זה (בד"כ אלו חברות העובדות מול חברות אם) לקחת בחשבון את נושא מיסוי האופציות. בכל מקרה של הענקת אופציות יש לתת את הדעת גם לביסוס הכלכלי הרלוונטי ולמודל שנקבע במסגרת ההסכם.
  • חברות פרטיות שאינן כוללות בדוחותיהן הכספיים את הוצאות האופציות כנדרש על פי תקן 24 במטרה להימנע ממלכודת מס זו, אינן פותרות כלל את החשיפה. יתרה מכך, הן עלולות להיות יעד לביקורת שומות לאור פסיקה זו.
  • אחד הפתרונות שאימץ השוק, הוא סוג של הסכם בו חברות אם, מחייבות את חברת הבת בגובה שווי האופציות שהוענקו לעובדי החברה הבת. זאת במסגרת הסכמי Recharge of share-base payments . מנגנון מסוג זה נפוץ בד"כ בקרב חברות רב-לאומיות בין היתר במטרה לפתור בעיות מיסוי אלו. עד כה, לא הייתה בארץ פסיקה בנושא. אנו מעריכים שבחינת יישום הסכמי Recharge לחברות Cost+ הינו נושא שיבחן על ידי הרשויות ובתי המשפט בזמן הקרוב.
  • מעבר לתוצאות האפשריות של פתיחת שומות מס על ידי רשות המיסים בחברות דומות, נושא זה עלול להיות משמעותי במסגרת הערכת הסיכונים בעת תהליך בדיקת נאותות (דיו-דיליג'נס) לרכישה ויש להתחשב בכך.