זוהי הודעה לנוסעים לחו"ל לרילוקיישן

זוהי הודעה לנוסעים לחו"ל לרילוקיישן– הנכם מתבקשים לעבור בדלפק מס הכנסה למלא טפסים

תמי גוברמן, שותפה, קבוצת גוברמן 2,252
זוהי הודעה לנוסעים לחו"ל לרילוקיישן

זוהי הודעה לנוסעים לחו"ל לרילוקיישן– הנכם מתבקשים לעבור בדלפק מס הכנסה למלא טפסים....

עיקרי הדברים 
באפריל 2016 תוקן סעיף 223 לפקודת מס ההכנסה. סעיף זה קובע מספר קביעות חשובות בנוגע לחובת הדיווח הכללית. אולם מעבר להרחבת חובת הדיווח מרחיב תיקון זה שני עקרונות מיסוי חשובים:

 

  • הוא קובע שיש אחריות על היחיד לדווח דיווח מלא על הכנסותיו ביוזמתו בהתקיים תנאים מסוימים גם אם חובת המס שלו איננה גדולה או הכנסותיו החייבות במס אינן גדלות.
  • הוא קובע כלפי בירוקרטיית המס את עיקרון החפות כלפי משלמי מס צעירים. התיקון קובע שנישום צעיר שלא ידע על קרן נאמנות בשמו בסכום שמעל 500 אלף ש"ח והוא מתחת לגיל 25 לא יוחזק כמי שעבר עברת מס.

הרחבת בסיס המס והעמקת הגביה מהצהרות למעשים 
מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח מר משה אשר, הצהיר לא פעם כי מחד "הרשות פועלת להגברת המאבק בהון השחור" ומאידך חובת דיווח כללית תייצר לחלק נרחב מהאוכלוסיה חיכוך מיותר עם רשויות המס ללא הצדקה כלכלית בצידה. עו"ד ורו"ח אשר לא הבטיח שלא תחול חובת דיווח פרטנית על קבוצות אוכלוסיה נבחרות כולל שכירים.
דוגמא לגישה זו היא מכתב דרישה להצהרה על מקורות הכנסה שנשלח לכ -  105,000 בתי אב בשנת 2014. מכתבים אלו נשלחו לתושבים אשר ניתן היה לראות ברישומי משרד הפנים כי נסעו לחו"ל פעמים רבות במהלך השנה או לחלופין תושבים אשר בבעלותם למעלה משלוש דירות. רשות המיסים כבר קיבלה דיווחים מהרוב הגדול של אותם יחידים ובכוונתה לאכוף את קבלת הדיווחים עד למקבל המכתב האחרון. לטענתה, גבתה רשות המיסים סכום לא מבוטל ממהלך זה. 
בעוד שהחלת חובת דיווח כללית תכריח את מס ההכנסה למאמץ בירוקרטי ומיחשובי גדול ובעיקר תטיל עומס גדול על כלל האוכלוסיה גם זו שהיא שפחות מתוחכמת, בקשת דיווח בפועל מאוכלוסיה בעלת אמצעים היא ככל הנראה מבחינת מס ההכנסה גזירה שהציבור הזה בהחלט יכול לעמוד בה.
 
תיקוני החקיקה 
גישה זו גובתה באפריל 2016 גם בתיקוני חקיקה מתאימים. בימים אלו אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת תיקון 223 לפקודת מס הכנסה. תיקון זה הרחיב את חובת ההגשה לשלוש אוכלוסיות נוספות:

  • נהנים בנאמנויות 

תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות מחצי מיליון ש"ח.

  •  לעניין זה הוגדרו "נכסי הנאמנות" בצורה רחבה: "לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל".
  • ראוי לציון שהמחוקק קבע קביעה חשובה שמטרתה למנוע מצב שבו אנשים צעירים כבר בתחילת דרכם מוגדרים מעלימי מס מבלי שהבינו את מצבם לאשורו בראיית רשויות המס בכך שקבע שחובת הדיווח איננה חלה על מי שלא ידע. ברור מאליו שמי שלא ידע איננו יכול לדווח. משמעות הקביעה היא בעיקר כלפי הבירוקרטיה של מנגנון המס. המחוקק התעקש לשמור על חזקת החפות של אנשים צעירים ולהדגישה בפני הרשויות בחוק. 
  • יחידים שהעבירו במהלך 12 חודשים סכום כולל של מעל 500,000 ₪ ומעלה מחוץ לישראל.

גם בפסקה זו קבע המחוקק קביעה חשובה.  נטל הדיווח הוא על מעביר הכסף. העברת הכסף לצורך העניין גם אם מתבצעת בחלקים ובין שנים מכריחה את המעביר בדיווח גם אם חלקי כבר בשנה שבה הועבר הסכום הראשון. כלומר קבע המחוקק שמעביר הכסף יודע מראש אם זה ארוע חד פעמי או מצטבר ועל כן עם ההעברה הראשונה יש חובת דיווח כללית למס ההכנסה.

  • על פי לשון החוק דו"ח לפי פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה.
  • נישומים המבקשים לסתור את חזקת ימי השהיה בישראל. 

בעקבות התיקון יחוייב בהגשת דוח גם יחיד שמתקיימת בו חזקת הימים , ושלטענת היחיד היא נסתרת .
חזקת הימים הינה מבחן כמותי הקובע כי יחיד ייחשב תושב ישראל אם :
-           שהה בשנת המס בישראל 183 ימים או יותר
-           אם שהה בשנת המס 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 או יותר.
חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי הנישום אשר רואה עצמו כמי שאינו תושב ישראל בעקבות מבחנים איכותיים : מקום מרכז החיים,  מקום מגורים, מקום עבודה, משפחה, חוגים, קשרים חברתיים ועוד.
נישום שלטענתו אינו תושב כי לטענתו מרכז חייו מחוץ לישראל,  אולם שהה בישראל בהתאם למבחן חזקת הימים יידרש להגיש דוח למס הכנסה החל משנת 2016 . לא רק זאת אלא שבמסגרת דוח זה יפרט הנישום את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב.
במניין הימים יש להביא בחשבון גם ביקורים עיסקיים או אחרים בארץ בתקופה שלפני או אחרי המעבר לחו"ל ולכן גם יחידים שעשו רילוקיישן בשנים שקדמו לשנת 2016 יצטרכו לבדוק אם קיימת לגביהם חובת דיווח.
 
לקריאת מאמרנו לגבי סוגיית חזקת ימי השהיה, לחצו כאן