Answer: 

גם חברות שצוות הכספים בהן עומד בכל משימותיו בהתנהלות השוטפת, נזקקות מעת לעת לעזרה ותמיכה חיצונית באופן זמני או חלקי. קבוצת גוברמן מציעה את שירות הפרויקטים הייחודי שלה שעונה על הצורך במקרים כגון:

  • כניסה לתהליך חשבונאי גדול ומורכב היוצר עומס תקופתי ומחייב תגבור הצוות לתקופה מסוימת כגון: הנפקה, מיזוג, הטמעת מערכות מידע או הצגה מחדש של דוחות.
  • מחסור בידע או ניסיון מקצועי ספציפי שמצדיק פניה לגוף מקצועי שיספק את הידע הנדרש וידאג להעבירו ולהטמיעו בארגון, לדוגמא: מעבר לדיווח ע"פ USGAAP, הטמעת מערכת מידע ספציפית, התמודדות עם הנפקה ומעבר לדיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך.