זכויות האב לחופשת לידה לאבות

מזל טוב אבא! דע זכויותיך.

קארין לנקרי מנהלת לשכת השכר בקבוצת גוברמן 1,657

כידוע כל עובדת / עצמאית  זכאית לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 15-26 שבועות. תקופת חופשת הלידה נקבעת על פי מספר פרמטרים: תקופת אכשרה בביטוח לאומי, האם היה אשפוז לאחר הלידה, מס' הילודים וכו'.

אך מה בדבר האב?
החל משנת 2005 ניתן לראות מגמת חקיקה המאפשרת לאבות מספר הטבות פורמליות ויחסית צנועות, עם הגעתם ילדם לעולם.

זכאות בגין יום הלידה

 •     בן הזוג של היולדת זכאי ליום היעדרות על חשבון ימי המחלה. בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, תשל"ו -1976, היום הראשון למחלה הוא ללא תשלום והוא מנוכה מיתרת המחלה הצבורה של העובד, אלא אם ישנו הסדר מיטיב אצל המעסיק הכולל תשלום ימי מחלה מהיום הראשון.
 •     העובד יכול לנצל יום זה מרגע תחילת הצירים ועד 24 שעות לאחר הלידה.

חופשת אבהות

 •     עובד שבת זוגו ילדה רשאי להיעדר מהעבודה מבלי לקבל את הסכמת המעסיק (אך מחויב להודיע על כך למעסיקו), עד 5 ימים קלנדריים לאחר יום הלידה (בנוסף להיעדרות העובד ביום הלידה).
 •     שלושה ימי ההיעדרות הראשונים ייחשבו כימי חופשה וינוצלו מיתרת החופשה הצבורה לזכות העובד.
 •     אם לעובד אין ימי חופשה הצבורים לזכותו ימי ההיעדרות אלו ייחשבו כחל"ת ובהתאם לא ישולמו.
 •     שני ימי היעדרות נוספים ייחשבו כימי מחלה, כאשר כל יום מחלה יהיה שווה ל50% מהערך היומי של העובד. אלא אם כן ישנו הסדר מיטיב אצל המעסיק.

חלוקת חופשת הלידה עם היולדת
בני זוג רשאים לחלוק את חופשת הלידה ביניהם. במידה והיולדת בחרה לקצר את חופשת הלידה שלה ולחזור לעסוק בעבודתה היא תוכל לעשות זאת רק לאחר ששהתה בחופשת הלידה שישה שבועות לפחות. בהתאם לבחירה זו – בת הזוג לא תקבל תשלום בגין אותם השבועות

החל מהשבוע השביעי בן הזוג רשאי להחליף את היולדת ולשהות בתקופת לידה והורות במהלך יתרת התקופה שנותרה. בהתאם לבחירה זו היולדת לא תקבל את דמי הלידה בגין אותם שבועות בהם בן זוגה שוהה בחופשת הלידה.

דגשים לגבי חלוקת חופשת לידה והורות בין בני הזוג:

 •     סך תקופת הלידה וההורות של שני בני הזוג לא יעלה על משך התקופה לה זכאית היולדת אילו בחרה לממש זאת לבדה.
 •     בן הזוג יתוגמל על ידי הביטוח הלאומי אם שהה לפחות 7 ימים רצופים בחופשת הלידה.
 •     הזכאות לחופשת הלידה לבן/בת הזוג תינתן גם במקרה של לידה שקטה ,אך עבור תקופה זו לא ישולמו דמי לידה.
 •     הזכאות רלוונטית גם לבני זוג מאותו מין.

יציאה לחופשת לידה של בן/בת הזוג במקביל לחופשת הלידה של היולדת.
החל משנת 2017 וכל לידה שאירעה החל מ02.04.2017 בן הזוג רשאי לקחת שבוע חופשת לידה והורות במהלך ובמקביל לחופשת הלידה של בת זוגו.
זכאות זו הינה בנוסף לחופשת האבהות (של 5 ימים קלנדריים) ומאפשרת לבן הזוג לקחת חלק מהותי יותר בנטל של  השבועות הראשונים לאחר הלידה.
כמו כן על מנת שבן הזוג יוכלו לנצל זכאות זו על בת הזוג לוותר בכתב על שבוע מחופשת הלידה אשר זכאית לפי החוק ובכך לקצר את חופשת הלידה שלה בהתאם.
כמובן שזכאות זו אינה מבטלת את זכאות בן הזוג להחליף את בת הזוג בחופשת הלידה החל מהשבוע השביעי וכן אינה מבטלת את הזכאות לחופשת האבהות.

 •     זכאות לתשלום דמי הלידה של שני בני הזוג לא יעלו על משך תקופת חופשת הלידה לה היולדת זכאית אילו בחרה לממש זאת לבדה.
 •     הזכאות לחופשת הלידה לבן/בת הזוג תינתן גם במקרה של לידה שקטה , אך עבור תקופה זו לא ישולמו דמי לידה.
 •     לידה מרובת ילודים

חופשת לידה לבן זוג של יולדת אשר אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל נכות או מחלה
במקרה והיולדת אינה יכולה לטפל בילוד בשל נכות או מחלה, בן הזוג רשאי לצאת לחופשת לידה בתשלום במקומה.
זכות זו מותנית באישור רופא.

משך החופשה של בן הזוג הינו בהתאם לתקופת הזכאות של היולדת, בתקופה בה לא שהתה היולדת בחופשת לידה.  

אב ביולוגי שאינו חי עם האם יכול בתנאים מסוימים לקבל דמי לידה ועליו לפנות באופן פרטני למוסד לביטוח לאומי.

 * לשם נוחות המאמר כתוב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים. לדוגמא זוגות בני אותו המין זכאים גם הם לאותם הזכויות