היערכות לקראת סוף השנה בנושא ביטוחים פנסיוניים

תמי גוברמן, שותפה בקבוצת גוברמן 468

סוף השנה בפתח וחשוב מאוד להיערך ליישום הפרשות לפנסיה, ביטוח ממנהלים ו/או
קרנות השתלמות לעובדים חדשים או עובדים שלגביהם טרם יושמו ההפרשות
הפנסיוניות בשכר. ביטוח מנהלים דינו כביטוח פנסיוני.

בהתאם לצו ההרחבה סעיף 6 (ה) נקבע כי על המעסיק לבצע את ההפרשות לעובד
חדש שיש לו ביטוח פנסיוני בתוקף בצורה רטרואקטיבית לאחר 3 חודשי עבודה או
בתום שנת המס – כמוקדם בינהם.

לפיכך עבור עובדים שהחלו/יתחילו לעבוד באוקטובר, נובמבר ו/או דצמבר 2021
(ובוודאי עובדים שהתחילו קודם ויש להם ביטוח פנסיוני תקף) , יש לבצע עד תום שנת
המס (בתלוש השכר של חודש דצמבר 2021) את ההפרשות רטרואקטיבית מיום תחילת
עבודתם גם אם טרם השלימו 3 חודשי עבודה.

במידה וההפרשות הללו בגין שנת 2021 יקבלו ביטוי בשנת המס 2022 העובד ייאלץ לשלם
מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות על גובה הפרשות המעסיק בגין שנת 2021.

 

להלן נוסח סעיף 6 (ה) המלא המתייחס גם לעובדים שאינם בעלי ביטוח פנסיוני בתוקף
ושעליהם חלה תקופת המתנה.

"     בכפוף לאמור בסעיף קטן ו' להלן, העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות
על פי צו זה, כמפורט בסעיף ד' לעיל, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן – תקופת
המתנה). עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע
ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו בשיעורים שנקבעו בפסקה (ד) לעיל; ההפרשות
יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית
ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה;      "

מידע זה אינו מחליף מידע משפטי. לשאלות נוספות ולייעוץ, אתם מוזמים לפנות למנהל התיקים שמטפל בתיקכם, או ללשכת השכר של הקבוצה.