נמצא בבידוד? כל שעליך לדעת

קארין לנקרי, חשבת שכר בקבוצת גוברמן 1,653

שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת הן למעסיקים והן לעובדים.
אחד מהנושאים שהיו שנויים במחלוקת היה מי יישא בעלות דמי הבידוד לעובדים העובד? המעסיק? המדינה?.
עד לתאריך 30 בספטמבר (2020), המעסיק נשא בעלות הבידוד במלואה ע"ח ימי המחלה הצבורים של העובד,
עובד שלא עמדו לזכותו מספיק ימי מחלה צבורים ספג את עלות הימים שהחסיר בעצמו.

לאחר מס' הצעות שהועלו, נחתמה לבסוף הוראת שעה לעניין תשלום לעובדים שנמצאים בבידוד.
לפי הוראת שעה זו, המעסיק יהיה זכאי לשיפוי מביטוח לאומי בגין חלק מעלות ימי הבידוד אשר שילם לעובדיו.

גם לאחר הוראת השעה, הממשלה לא תשפה את המעסיקים במלוא העלות אלא רק תשתתף בחלק מן העלויות.
אין התייחסות לתשלומים שילמו המעסיקים בתקופה שבים מרס 2020 לספטמבר 2020, וחבל.

משך תקופת הוראת השעה:

הוראת השעה תקפה רטרואקטיבית מיום 29 באוקטובר 2020 ועד ליום 31 במרץ 2021,
אולם מעסיקים אשר שילמו דמי מחלה לעובדים אשר לא נמצאו חולים בקורונה ושהו בבידוד
החל מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ליום 29 באוקטובר 2020 יהיו זכאים לשיפוי גם כן.
המשמעות היא שהתשלום לעובדים בגין ימי בידוד באוקטובר לא יתוקן בעקבות הוראת השעה,
תלושי השכר שהופקו יישארו כפי שהיו. אולם המעסיקים יוכלו לקבל שיפוי בעבור חודש זה.

זכאות לדמי בידוד:
עובד יהיה זכאי לדמי בידוד במידה ועומד במס' תנאים:

 • נעדר מעבודה לפי הוראת צו בידוד
 • הוא או ילדו (מתחת לגיל 16 או ילד עם צרכים מיוחדים) שוהים בבידוד בהתאם לצו הוראת בידוד
 • העובד מסר דיווח למשרד הבריאות על היותו בבידוד והמציא למעסיק העתק מהדיווח

חריגים שאינם זכאים לדמי בידוד:

 • עובד אשר אובחן כחולה קורונה. במקרה זה, יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
 • עובד אשר נכנס לבידוד עקב חזרה מחו"ל, שלא לצרכי נסיעה עסקית
 • עובד אשר עובד מהבית בתקופת הבידוד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד
 • עובד אשר שהה בבידוד והתגלה כחולה ייחשבו לו ימי הבידוד כימי מחלה לפי חוק דמי מחלה

אופן חישוב דמי הבידוד:

 1. יום ההיעדרות הראשון :
 • העובד לא יקבל שכר עבור יום הבידוד הראשון. העובד רשאי לבקש לקבל תשלום עבור יום זה כנגד יום חופשה.
 • כאשר יש הסדר מיטיב במקום העבודה בו משולמים ימי המחלה מהיום הראשון, על המעסיק לשלם לעובד על היום ראשון (ללא קבלת החזר מב"ל),
  אולם המעסיק רשאי להודיע לעובדיו שההסדר המיטיב אינו חל על ימי הבידוד.
 1. יום ההיעדרות השני ואילך:
  העובד יהיה זכאי לתשלום מלא בגין היום השני ואילך. ימי הבידוד אשר ישולמו לעובד יהיו ימי עבודה,
  ללא ימי מנוחה, לפי משרת העובד - 5 או 6 ימים בשבוע.
 2. ניכוי ימי מחלה צבורים:
 • כנגד תשלום ימי הבידוד, יוכל המעסיק לנכות ימי מחלה מיתרת הימים שנצברו לזכות העובד ועד למקסימום של 4 ימים לכל תקופת בידוד
 • אם אין יתרת ימי מחלה, ינוכו ימים אלו מימי מחלה צבורים עתידיים
 • במקרה בו העובד מסיים עבודתו ותיוותר לו יתרה שלילית במחלה, יוכל המעסיק לנכות ימים אלו מהחופשה הצבורה.
  במידה ואין יתרת חופשה - לא יהיה חוב לעובד כלפי המעסיק.
 1. דמי בידוד כדין ימי מחלה. על המעסיק לנכות מדמי הבידוד דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה.
  כמו כן, יש לכלול את דמי הבידוד בחישוב פיצויי פיטורין ולהפריש את הסכומים הנדרשים לביטוח פנסיוני

שיפוי למעסיק:
מעסיקים יהיו זכאים לשיפוי מאת הביטוח הלאומי בגין דמי הבידוד ששולמו לעובדיהם לפי המתווה הבא:

 • עבור היום הראשון לבידוד - המעסיק לא יקבל שיפוי מביטוח לאומי
 • עבור היום השני - המעסיק יקבל 100% שיפוי מעלות יום עבודה אשר שילם לעובד
 • החל מהיום השלישי לבידוד - השיפוי יינתן לפי מס' העובדים שעבדו אצל המעסיק נכון ל1- באוגוסט 2020:
  עד 20 עובדים - המעסיק יקבל 75% מעלות ימי הבידוד ;  מעל 20 עובדים  - יקבל 50% מעלות ימי הבידוד
 • בקשות לשיפוי למוסד לביטוח לאומי ניתן יהיה להגיש באופן מקוון החל מ-1 בפברואר 2021 ולא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד
 • השיפוי יינתן למעסיק רק במידה ומשרד הבריאות הודיע למנהל הביטוח הלאומי על הימצאות העובד בבידוד
 • עובד אשר נסע לחו"ל לצרכי המעסיק ושוהה בבידוד בעת חזרתו לא יהיה זכאי לשיפוי מביטוח לאומי, אולם המעסיק חייב לשלם על כל תקופת הבידוד
 • ישנם מעסיקים שאינם זכאים לשיפוי מהביטוח הלאומי. לדוגמא: גוף נתמך; קופות חולים; גוף מתוקצב;
  מוסד חינוכי שהממשלה משתתפת בתקציבו; תאגיד בריאות; מוסדות מדינה; מוסד מוכר לפי ס' 9  לחוק המועצה להשכלה גובהה; מעסיק של
 • מסתנן.

חשוב לדעת:

 • לשון החוק מתייחס לשיפוי המעסיק לפי 'עלות' שבה נשא המעסיק בגין תקופת הבידוד.
  מכאן נשאלת השאלה: מהי עלות? האם העלות הזו תכלול את דמי הביטוח לאומי וההפרשות הפנסיוניות שהמעסיק שילם, או שתכלול את שווי ימי העבודה בלבד ששולמו לעובד?
 • יש איסור לפטר עובד אשר נמצא בבידוד ואשר זכאי בתקופה זו לדמי בידוד מהמעסיק.
 • אין התייחסות עדיין לתקרות שיפוי שינתנו למעסיק פר יום או תקופה.
 • אין הגבלה של מספר התקופות אשר העובד יכול לקבל עליהם דמי בידוד כל עוד נדרש להיכנס לבידוד לפי החוק.