Guberman Private, מספקת שירותים פיננסים מקצועיים המותאמים לשכירים חייבים ובעלי שליטה. שירות זה מבוסס על ידע מקצועי, ניסיון רחב ושיטות עבודה ייחודיות של קבוצת גוברמן. אנו מקדישים מחשבה רבה לכל לקוח, מבינים את הדרישות והאתגרים הייחודיים של שכירים חייבים ובעלי שליטה בחברות ומספקים שירות מותאם ויחס אישי, תוך שמירה על סטנדרטים בינלאומיים של איכות ומקצועיות.

למי מתאים השירות?

שכירים חייבים ו​בעלי שליטה בחברות.

מי נכנס להגדרת שכיר חייב ובעל שליטה בחברה
תושב ישראל אשר הינו בעל שליטה בחברה (מחזיק 10% ומעלה ממניות חברה), מחויב בהתאם לפקודת מס הכנסה בהגשת דוח אישי.
חובה זו להגשת דוח אישי, קיימת גם בעבור "שכירים חייבים" (שכירים ששכרם עולה מעל תקרת הפטור בסך 698,280 ₪ מעודכן לשנת המס 2023 בהתאם לסעיף 134א לפקודת מס הכנסה). רבים מאותם שכירים חייבים/ בעלי השליטה אינם מודעים לדרישה זו או שאינם מקפידים למלא אותה ולא הגישו במועד החוקי חשופים לעיצומים כספיים וקנסות שמוטלים ע"י רשות המיסים ולהעמדה לדין פלילי בהתאם לסעיף 216 לפקודת מס הכנסה.
 
מקרים נוספים בהם שכירים חייבים בהגשת הדוח השנתי (נכון לשנת 2023):
  •     הכנסה מדמי שכירות למגורים בסכום העולה על 375,000 ש''ח בשנה.
  •     הכנסה ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בסכום העולה על 2,810,000 ש''ח.
  •     הכנסה מריבית מעל 717,000 ש"ח.
  •     נכסים בחו"ל בשווי של מעל 2,086,000 ש"ח.
  •     הכנסות ממימוש של מטבע וירטואלי (קריפטו) לרבות המרה למטבעות אחריים.
 מחלקת Guberman Private מציעה שירותים פיננסיים מקצועיים לשכירים חייבים ובעלי שליטה הכוללים בין היתר גם:
  •     ייעוץ שוטף ללקוח בכל ענייני המיסוי האישי.
  •     ייצוג וליווי צמוד בכל הקשור להשגת מסמכים ואישורים רלוונטיים.
  •     הגשת דוחות בהתאם לנדרש.
  •     סימולציית מס.