חוק שכר שווה לעובד ולעובד תיקון מספר 6- ה'תש"פ- 2020

רו"ח אלדד חסיד, ראש דסק שכר בינלאומי בקבוצת גוברמן 1,951
חוק שכר שווה לעובד ולעובד תיקון מספר 6- ה'תש"פ- 2020

בישראל קיים חוק המחייב בין שוויון בשכר בין עובדות לעובדים כבר משנת 1964 (בנוסחו הנוכחי מ- 1996),  ועדיין בשנת 2019 ישראל הייתה ממוקמת במקום הרביעי מהסוף בין מדינות ה- OECD עם פער שכר בין גברים לנשים העומד על 32%.
כיום, על מנת לאכוף את החוק יש צורך בפעולה אקטיבית של העובדת אשר במהלך עבודתה אצל המעסיק צריכה לפנות אליו בדרישה לקבל את נתוני השכר של העובדים בארגון ולאחר קבלתם היא יכולה להגיש תביעה לבית דין לעבודה לצורך השוואת התנאים לעמיתים שלה.
בתאריך ה- 25.08.2020 התקבלה בקריאה שלישית תיקון לחוק שכר שווה לעובד ולעובד, ה'תשנ"ו שייכנס לתוקפו ב- 25.10.2020 שרובו בניגוד לחוק הקיים מחייב את המעסיק ולא את העובדת לפעולה אקטיבית.

עיקרי התיקון

 • התיקון מחייב מעסיק אשר מעסיק מעל 518 עובדים לערוך, אחת לשנה, דוח פנימי בו יפורט השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים. 
  הפירוט יכלול:
 1. נתונים בדבר פילוח העובדים במקום העבודה, כינויה של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה;
 2. נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים המועסקים בחלוקה לפי פילוח העובדים לפי פרט תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים בהתייחסות לפי מין;
 3. נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק, בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל היקף משרה בהתייחסות לפי מין;
 4. נתונים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, בהתייחסות לפי מין, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה;
 5. נתונים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין.
 • התיקון לחוק מחייב את המעסיק למסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה אליה הוא משתייך אליה בפילוח עובדים, משרות ודירוגים עם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים (בהתאם לסוג ואופי העבודה).
 • בנוסף על המעסיק לפרסם דוח ציבורי (לרבות באתר האינטרנט שלו, אם יש) בו יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים באחוזים מבלי לגלות את כינוי הקבוצות במקום העבודה תוך שמירה על פרטיותו של העובד.
  הפרסום יציג:
 1. נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק לפי פילוח העובדים, בהתייחסות לפי מין.
 2. נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, בהתייחסות לפי מין.
 3. נתונים באחוזים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, וכן בדבר שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, והכול בהתייחסות לפי מין.