הודעה על שיעור הריבית לסעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה בשנים 2011-2012

2,586

הרינו להביא לידיעתכם, כי שר האוצר הודיע שבשנת 2012 שיעור הריבית הקבוע לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה הוא 6.24% , (תקנות מ"ה -2011 קבעו שיעור של 5.24% החל מ- 05 בנובמבר 2011)

חישוב הריבית ייעשה באופן יומי בהתאם לתקופת הזקיפה מתוך 365 ימים בשנה.

הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובעות כי "הלוואה מוזלת", לאמור, הלוואה שניתנה ללא ריבית, או בריבית הנמוכה מהשיעור הקבוע, תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית בגובה שבין 6.24% לבין הריבית שנקבעה בפועל.

בהלוואה בקשר יחסי עובד מעביד – כהכנסת עבודה (סעיף 2(2) לפקודה).

בהלוואה בקשר יחסי ספק לקוח – כהכנסה מעסק או משלח יד (סעיף 2(1) לפקודה).

בהלוואה בקשר עם בעל מניות שמחזיק לבד או ביחד עם קרובו (5% לפחות) – כהכנסה מריבית (סעיף 2(4) לפקודה).

לאור האמור מומלץ לעדכן שיעור ריבית בהלוואות כאמור בכדי להימנע מזקיפת הכנסה רעיונית כאמור.

שר האוצר הודיע כי בשנת 2011 שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה הוא 3.8% ובשנת 2012 הוא 4.68%.