הבהרת רשות המיסים לעניין הקצאות שלפני 24 ביולי 2012

2,549

הרינו להביא לתשומת לבכם הבהרה חשובה שפורסמה על ידי רשות המיסים ביום 6 בנובמבר 2012 לעניין אופן הפקדת מניה או זכות לרכישת מניה, באמצעות נאמן, ביחס להקצאות שקדמו ליום 24 ביולי 2012.

ההנחיה המקורית של רשות המסים בנושא, אשר פורסמה ביום 24 ביולי 2012, קבעה כי ביחס להקצאות שקדמו לתאריך זה, יראו בהעברה סדירה של פרטי ההקצאה בכתב, בתוך 90 יום ממועד ההקצאה, על ידי החברה לנאמן, כהפקדה תקינה לצורך תנאי סעיף 102 וכי הקצאות כאמור תוכלנה ליהנות מהטבות המס הניתנות במסלול ההוני עם נאמן. עוד נקבע בהנחיה כי הקצאות שדווחו לנאמן מעל ל-90 יום ממועד ההקצאה, תחייבנה פנייה לרשות המסים להסדרת הנושא.

לאור העובדה כי אופן הדיווח לנאמן לא היה ברור עד למועד פרסום ההנחיה ובהמשך להנחיה המקורית, פרסמה רשות המסים הבהרה לעניין הסדרת הקצאות שדווחו לנאמן שלא בתוך 90 יום ממועד ההקצאה כאשר הבהרה זו מאפשרת לכל חברה לבחור באחד משני מסלולים בכדי להכשיר את ההקצאות:

המסלול הראשון – הסדר החלפת מסלול הקצאה –

באשר לאופציות שאינן בשלות במועד הפניה לרשות המיסים, יחשב מועד הדיווח לנאמן ("מועד ההפקדה") כמועד ההקצאה החדש לכל דבר ועניין לרבות מניין תום התקופה וחישוב חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה.

באשר לאופציות ו/או מניות שהינן בשלות במועד הפניה לרשות המיסים, יחשב מועד ההפקדה כמועד ההקצאה החדש לכל דבר ועניין לרבות מניין תום התקופה וחישוב חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה. במועד המימוש יפוצל שווי ההטבה לעניין סיווג ההכנסה ושיעורי המס באופן הבא:

הרכיב הפירותי – שווי ההטבה במועד המימוש כשהוא מוכפל במספר הימים מהמועד בו חלפו 90 הימים ממועד החלטת הדירקטוריון ועד מועד ההפקדה ומחולק במספר הימים ממועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה ועד מועד המימוש.

ביחס לחברות שמניותיהן רשומות למסחר חלק זה לא יפחת מהרכיב הפירותי המקורי.

הרכיב ההוני – יתרת שווי ההטבה.

חברה שבוחרת במסלול זה מחויבת לפנות למחלקת אופציות לעובדים בחטיבה המקצועית ברשות המיסים לשם קבלת החלטת מיסוי לא יאוחר מתום שנה ממועד פרסום ההבהרה.

המסלול השני - הסדר הענקה חדש –

במסלול זה, יראו במועד שליחת ההודעה על ידי החברה לרשות המסים בדבר אימוץ הסדר ההענקה החדש, כמועד ההקצאה החדש לכל דבר ועניין, לרבות מניין תום התקופה וחישוב חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה, וזאת ביחס לאופציות ומניות בין אם הבשילו במועד הפניה ובין אם לאו.

עוד נקבע כי בכל מקרה הרכיב הפירותי לא יפחת משווי הרכיב הפירותי כפי שחושב במועד החלטת הדירקטוריון בה אושרה ההקצאה.

חברה שבוחרת במסלול זה מחויבת לשלוח הודעה מסודרת בצירוף כל פרטי ההקצאות הרלוונטיות לרבות פרטי המוטבים, סוג ההענקה, הכמות המוענקת, מועדי הבשלה, מחיר המימוש, מועד הפקיעה למחלקת האופציות לעובדים בחטיבה המקצועית ברשות המיסים, פקיד שומה ניכויים בו מתנהל תיק הניכויים של הנאמן והחברה לא יאוחר מתום שנה ממועד פרסום ההבהרה.

נציין כי בשני המסלולים, ההסדרים יחולו גם לגבי הקצאות שבוצעו לעובדים לשעבר של החברה.

לנוחיותכם צירפנו את נוסח ההבהרה כפי שפורסמה.

לתשומת לבכם, תמיר פישמן תבצע עבור כל לקוחותיה בדיקה של תקינות ההקצאות הישנות ותשלח את ממצאי הבדיקה לכל חברה וחברה.

לשאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד דנה בראומן-גרנות ועו"ד ענבר לביא לפי פרטי הקשר הבאים:

 

עו"ד דנה בראומן-גרנות , טל' 03-6849206, Danag@tamfish.com

עו"ד ענבר לביא , טל' 03-6849308, Inbarl@tamfish.com

 

בברכה,

קבוצת האופציות, תמיר פישמן