יולי 2016 – חודש טוב לשכירים

תמי גוברמן, שותפה, קבוצת גוברמן 2,542
יולי 2016 – חודש טוב לשכירים

שני תיקוני חקיקה מעניינים שייכנסו לתוקפם בחודש יולי 2016 ויתנו רווחה לעובדים השכירים (והרבה פחות מכך למעסיקים):
 
העלאת ההפקדות בקופות הפנסיה 
בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז – 1957, עובדים אשר לגביהם מפריש המעביד בהתאם לחוק פנסיה חובה ייהנו החל משכר יולי 2016 להפרשות גבוהות יותר מצד המעסיק אולם יצטרכו לתרום גם את חלקם בתוספת ההפרשות.

 
בהקשר זה נציין כי שיעורי ההפקדות לא יגדלו עבור עובדים בקרנות פנסיה הוותיקות שבהסדר אשר בהן שיעורי ההפקדה הם מקסימליים בהתאם לחוק. ככל ששיעור הפקדת העובד והפקדת המעסיק (כולל ההפקדה לאובדן כושר עבודה) שווים או גבוהים מהשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה כמפורט לעיל, הרי שלא יחול כל שינוי בשיעור ההפקדה הנוכחי. 

תיקון 15 לחוק חופשה שנתית

בוצע עדכון לחוק חופשה שנתית המגדיר את מינימום הימים להם זכאי עובד בהתאם לוותק שלו אצל המעסיק.

  • החל מ -  1.7.2016 ועד ליום 31.12.2016 הזכאות המינימלית בארבע שנים הראשונות, תהיה 11 ימי חופשה שנתית (במקום 10 ימי עבודה כיום). 
  • החל מ- 1.1.2017, הזכאות המינימלית בארבע שנים הראשונות, תהיה ל-12 ימי חופשה שנתית. השנים האחרות יוותרו ללא שינוי. גם כאן נציין כי עובד אשר בהסכם העסקתו זכאי למספר שנים מיטיב יותר מהחוק לא יגדיל את זכאותו לימי חופשה בעקבות התיקון לחוק.