דוח אישי על הכנסות לשנת המס 2014

2,625

 

להלן המידע לגבי החייבים בהגשת דוח מס אישי שנתי לשנת המס 2014 והמסמכים הנדרשים לצורך עריכה והגשת  הדוח.
 
הנישומים (יחיד ו/או בן זוגו) החייבים בהגשת דוח אישי על הכנסות לשנת המס 2014:

 • נישום אשר מנהל תיק עצמאי ברשויות המס.
 • בעל שליטה בחברה תושבת ישראל או ב"חברת משלח יד זרה" או ב"חברה נשלטת זרה".
 • נאמן בישראל.
 • שכיר שהכנסתו ממשכורת בשנת המס עלתה על סך של 649,000 ש"ח.
 • יחיד אשר מנהל תיק ניירות ערך סחירים ומחזור המכירות בכול התיקים יחדיו עלה על סך 811,560 ש"ח.
 • יחיד בעל הכנסה מדמי שכירות למגורים שעלתה על סך של 337,000 ש"ח ובגינה שולם מס בשיעור 10%.
 • יחיד שהוא או בן זוגו חייבים במס יסף על הכנסות גבוהות שעולות מעל סל של 811,560 ש"ח.
 • יחיד אשר לו או לבן זוגו או לילדיו עד גיל 18 שבשנת המס היו נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,872,000 ש"ח או יותר.

 
המועד החוקי להגשת דוחות אישיים על ההכנסות לשנת המס 2014 (לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014) הינו 30.4.2015 (למי שחייב בהגשת דוח).
נישום אשר מגיש את הדוח האישי דרך משרד מייצג זכאי לאורכה אשר ניתנת למייצג מעבר לתאריך הנ"ל.
 
למנהלי חברות שתיקיהם מסווגים במס הכנסה כסוג תיק 30, תינתן אורכה אוטומטית עד למועד החוקי (כולל אורכות) להגשת דוח לשלטונות המס בגין החברות אשר נמצאו בשליטתם. מנהל חברה אשר הינו בעל שליטה במספר חברות, יקבל אורכה אוטומטית על פי המועד המאוחר ביותר.
 
 
לנוחיותכם, מפורטים להלן המסמכים הנדרשים לצורך הכנת הדוח האישי:
 

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):

 • טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
 • אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, דמי שכירות בארץ ובחו"ל, רווח מניירות ערך וכו'. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים).
 • אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).
 • אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').
 • אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
 • מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).
 • אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל.
 • שומת מס שבח בגין מכירת נכס מקרקעין בשנת המס.
 • כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.

  
אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:

 • אישור על הפקדות לקרן השתלמות.
 • אישור על הפקדות לקופת תגמולים שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך עד גיל 18.
 • אישור על הפקדות לקרן פנסיה שלך ושל בן/בת הזוג.
 • אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.
 • אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
 • קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
 • אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי.
 • אישור מועצה/עירייה  על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).
 • אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).
 • אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
 • אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.
 • כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.
 • פירוט מס' ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (אם נולדו בשנת המס או מלאו להם 18 שנים בשנת המס אנא ציינו זאת).

 
מלאי
במידה והנך מחזיק/ה במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום 31.12.14. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה. במידה ואין ביכולתך לבצע את ספירת המלאי ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. כמו כן ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.14 ללא הודעה לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין תאריך הדוחות.
רשימות המלאי יכללו את כל הטובין אשר בבעלות או ברשות העסק. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשות העסק, ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים.
הרשימות חייבות לכלול את פירוט הטובין, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש.
ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם (לא כולל מע"מ).
רשימות המלאי הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים. 
מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיו,  לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.
עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2014
יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.
 
רשימת חייבים וזכאים וקופה
יש לערוך רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי שיימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2014.
 
אחזקת רכב
אם הנך עצמאי / בעל עסק אשר משתמש/ת ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש/ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב ביום 31.12.2014.
לידיעה – החל משנת ינואר 2010 השתנתה שיטת החישוב לשווי שימוש ברכב צמוד לשיטת חישוב לינארית שתחול על כלי רכב חדשים שירשמו החל מ 01.01.2010 ואילך שיעור שווי השימוש שנקבע הינו 2.48% ממחיר הרכב, לגבי כלי רכב שנרשמו קודם לכן תיוותר השיטה הקודמת של קבוצת מחיר לרכב לשם קביעת שווי השימוש.
התקנות שיחולו לגבי נישום עצמאי באופן ההכרה בהוצאות רכב בהתאם לתיקון משנת 2008  יוכרו 45% מסך ההוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או סך ההוצאות בניכוי שווי שימוש לפי הגבוה בניהם. לאופנוע שהספקו מעל 33 כ"ס והינו מוגדר L3  ברישיון יותרו בניכוי 25% מסך ההוצאות או סך ההוצאות בניכוי שווי שימוש לפי הגבוה מבניהם.
במידה והועמד כלי הרכב  לשימושו של העובד כל הוצאות הרכב יותרו בניכוי בתנאי שנזקף לעובד שווי שימוש בשכר.
 
הפקדות לקופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי
על פי תקנות מס הכנסה עצמאי זכאי להטבות מס של ניכוי וזיכוי.
הטבת ניכוי רשאי להפקיד עד 7% מתקרת ההכנסה המזכה, הטבת זיכוי רשאי להפקיד עד 5% נוספים מתקרת ההכנסה המזכה. והטבת זיכוי נוספת לאחר שהפקיד 7% לניכוי ו-5% לזיכוי רשאי להפקיד עוד 4% מתקרת ההכנסה המזכה.
תשלומי ההפקדות לקופת גמל עד לשיעור מרבי של 16% מהכנסתו המזכה( תקרת הכנסה חודשית מזכה 17,400 ₪ כך שההכנסה השנתית היא 208,800₪ )
סה"כ הפרשה שנתית שיכול לבצע עצמאי לצורך קבלת הטבות מס מרביים : 33,408 ש"ח
 
הפקדות לקרן השתלמות
תשלומי עצמאי לקרן השתלמות עד לגובה 7% מההכנסה החייבת ( הכנסה מקסימלית  של 264,000 ₪ לשנה).
סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך 18,480 ₪ והניכוי המרבי המוכר לצורכי מס הוא בסך 11,880 ₪ (4.5% מסכום ההכנסה המקסימלי).
ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי רשאי לדרוש את התשלומים עד 3.5%% מהכנסתו החייבת עד לתקרה הקבועה בחוק.
הכנסות המתקבלות עפ"י פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה הן הכנסות החייבות במס  לפי סעיף 2(2) לפקודה כמחליפות שכר.יש לתת את הדעת לכך שאם הינך מקבל/ת פיצוי זה, יתכן וכדאי יהיה לפנות למס הכנסה ולנסות לתבוע פטור זמני ממס עפ"י סעיף 9(5) ( בתנאי שתקופת אי הכושר היא מעל 6 חודשים ).
 
נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר או מקצוע:
במהלך שנת 2007 נקבע שינוי בהוראות החוק למתן נקודות זיכוי למסיימי לימודים. כדלקמן:
תואר ראשון - מסיימי לימודי תואר ראשון משנת 2007 ואילך יהיו זכאים לנק' זיכוי אחת וזאת לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
תואר שני - הטבת המס נותרה בעינה, המזכה בחצי נק' זיכוי לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים - מסיימי לימודי תואר שלישי כאמור, משנת 2007 ואילך יהיו זכאים לנק' זיכוי אחת למשך 3 שנות מס וכן למחצית נק' זיכוי לשנתיים נוספות.
לימודי מקצוע* - הטבת המס נותרה בעינה, המזכה במחצית נק' זיכוי לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
* כהגדרתם בסעיף 40ד לפקודת מס הכנסה.
מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013:
תואר ראשון  - מסיימי תואר ראשון משנת 2014 או 2015 זכאים לקבלת נק' זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד.
תואר שני - מסיימי תואר שני משנת 2014 או 2015 זכאים לקבלת חצי נק' זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד.
תואר שלישי ( מלבד רפואה או רפואת שיניים ) –  מסיימי תואר שלישי משנת 2014 או 20155 זכאים לחצי נק' זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. 
 
נציין, כי הטבת המס ניתנת רק מהשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים בהגשת טופס 119 ואישור זכאות מממוסד להכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד.
 
  
 להלן טבלה מסכמה עבור יחיד שסיים בשנת 2007 ואילך:

 

מספר נקודות הזיכוי                           תקופת הזכאות המקסימאלית לזיכוי

                                                                                

תואר ראשון                                                                                           נקודת זיכוי אחת                              3

תואר שני                                                                                              חצי נקודת זיכוי                                2

תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים                                                  נקודת זיכוי אחת                               3

לימודי מקצוע                                                                                        חצי נקודת זיכוי                                3

 

 

 

תרומות למוסדות מוכרים
עפ"י ס' 46 יותר זיכוי בשיעור 35% מסך התרומות למוסדות מוכרים בתחום מסכום התרומה העולה על 190 ₪. ובלבד שסכום התרומות אינן עולות על 30% מהכנסתך החייבת או על 9,304,000 ₪ לפי הנמוך שבהם.
סכום התרומה העולה על 30% מההכנסה החייבת או על התקרה לתרומה יועבר לשנות המס הבאות וניתן לזיכוי בשלוש שנות המס העוקבות, בתנאי שסכום התרומה בכל אותן שלוש שנים לא יעלה על התקרה הניתנת לזיכוי.

הכנסות משכ"ד למגורים בישראל
מסלול פטור – על הכנסה של עד 5,080 ₪ לחודש. במקרה שעוברים את תקרת הפטור התקרה קטנה בסכום שבו עולות ההכנסות על התקרה. ההכנסות מעל התקרה החדשה ימוסו עפ"י שיעור המס השולי ( עד 50% ) או 31% לפי הגבוה ביניהם.
מסלול 10% מההכנסה – ניתן לשלם 10% מס על ההכנסות משכ"ד למגורים את המס יש לשלם עד 30 בינואר 2015.
מס רגיל ( מס שולי ) – ניתן לשלם מס רגיל על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות).
הכנסות משכר דירה שמוסו במסלול הפטור או 10% פטורות מדמי ביטוח לאומי. הכנסות שמוסו במסלול רגיל יצורפו להכנסות פסיביות ולגביהן יחולו כללי סעיפים 13-15 לתקנות ביטוח לאומי.
 
פטור לנכה 100%
למי שנקבעה לו נכות מעל 365 יום  זכאי לפטור על הכנסה מיגיעה אישית עד סך 614,400 ₪
למי שנכותו זמנית בין 185 יום ל 364 ימים הפטור יהיה עד 73,680 ₪.
מי שנכותו לתקופה קצרה מ- 185 יום אין פטור ממס.

העסקת עובדים
אם הנך מעסיק/ה עובדים וודא/י כי ברשותך טפסי 101 חתומים עבור כל העובדים לשנת 2014. לקראת השנה החדשה על עובדיך למלאם, פעם נוספת, לעדכן שינויים במצבם האישי ולחתום עליהם.
להזכירך עליך למלא טופס תנאי העסקה וכן טופס הגדרת תפקיד לכל עובד חדש וכן לכל עובד ותיק שתנאי העסקתו שונו.
 
פיצויי פיטורין
פיצויי פיטורין שהמעביד שילם יותרו כהוצאה רק אם שולמו בשנת המס לקופת פיצויים, לביטוח מנהלים,     לקרן פנסיה או לעובד שחדל לעבוד.
הפיצויים המותרים כהוצאה הינם בגובה שכר חודש עבודה או 8.33% מהשכר השנתי של העובד. כדאי לבדוק סכומי כיסוי עבור העובדים ולבצע השלמה לפני תום שנת המס לסכומים המותרים.
תקרת הסכום הפטור ממס של פיצויי פיטורין הינו סך 12,360 ₪ לכל שנת עבודה.
במידה ומעביד מעוניין לפטר את עובדו מחויב המעביד לזמן את העובד לשימוע עוד בטרם פיטוריו.
 
 
תזכורת חשובה:
יש לנהל ספרים כל אחד לפי ענף עיסוקו לפי התוספת בפקודת מס הכנסה, לפרטים ניתן לפנות למשרדינו.
נתונים אלו מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.

 
משרדנו ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת.