שינויים במערך הניכויים לשנת 2012

2,171

תיקון לחוק אזור סחר חופשי באילת, אי הארכת תוקף תקנות שיעור המס בעד עבודה במשמרות, שינוי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט), תיקון חוק סיוע לשדרות ויישובי הנגב.

1. חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים)

ביום 30/11/2011 פורסם תיקון לחוק שבנדון כמפורט להלן: בתחולה מיום 1/1/2012, מי שיהיה תושב אילת במשך כל שנת המס, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת  שצמחה או הופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 233,400 ש"ח.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת, זכאי להנחה ממס לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה לתושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.

2. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) התשמ"ז-1986

טרם הוחלט על הארכת תקנות אלה, יש לעקוב אחר הפרסומים.

3. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב-2011

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהיה 5.24% במקום שיעור עלית המדד בתוספת 4%. היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאית, התשנ"ג-1993 שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית שונה מ-5.24%, יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנת משנה זו לשנת המס הבאה שיעור הריבית שפורסם כאמור.

לאור האמור, שיעור הריבית המעודכן לשנת המס 2012 הוא 6.24%. תחילתו של תיקון זה מיום 1/12/2011.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

4. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011

בספר החוקים 2310 מיום 11/8/2011 תוקן החוק הנ"ל בכך שניתנת אפשרות, באופן קבוע לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת. תחילתו של חוק זה מיום 1/1/2012.

בכוונת שר האוצר להאריך את תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי, בהתאם לסמכותו בחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי לשנת הכספים 2012.

יש לעקוב אחר הפרסומים.