שינויים במערך הניכויים לשנת 2011

2,024

להלן מובאים השינויים במערך הניכויים לשנת 2011 לעניין השכר .

מס הכנסה

· שווי שימוש טלפון נייד 100₪.

· סכום נקודת זיכוי 209₪.

· החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 01.01.11 ואילך הינו 11,650₪ לשנת מס.

· ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה הינה 11,650₪ לשנה (עד תקרת שכר חודשי של 19,416.67₪).

· תקרת שכר שהפרשת המעסיק בגינה פטורה ממס הינה 33,228₪ (4 פעמים השכר הממוצע במשק).

· לעובדים שטרם יושם להם חוק פנסיה חובה, יש להסדיר עם סוכן הביטוח.
כמו כן, החל מינואר 2011 יש לעדכן את שיעורי ההפרשות לכל העובדים המבוטחים בפנסיית חובה בשיעור ההפרשות המינימאלי באופן הבא: עובד 3.33%, מעביד 3.33%, פיצויים 3.34%.

שווי רכב 

 1.     סכומי שווי שימוש שפורסמו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תואמו בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ב - 1.1.2011 (מדד 11/2010) לעומת מדד הידוע ב - 1.1.2007 (מדד 11/2006).

                                                       קבוצת מחיר                                         שווי שימוש לחודש           

                                                            1                                                          2,580₪

                                                            2                                                          2,790₪             

                                                            3                                                          3,590₪

                                                            4                                                          4,310₪

                                                            5                                                          5,970₪                       

                                                            6                                                          7,730₪              

                                                            7                                                          9,950₪

                                                אופנוע l3*                                                          860  ₪              

2. שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליניארי: www.mof.gov.il/taxes

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש הינה 477,830₪.

שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה).
לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה.

מדרגות מס על הכנסות כתוצאה מעבודה

 

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 5,070

10%

עד 60,840

10%

מ -5,071 עד 8,660

14%

מ -60,841 עד 103,920

14%

מ -8,661 עד 14,070

23%

מ -103,921 עד 168,840

23%

מ -14,071 עד 21,240

30%

מ -168,841 עד 254,880

30%

מ -21,241 עד 40,230

33%

מ -254,881 עד 482,760

33%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

45%

 

הקלות במס לתושב חוזר:

סעיף 35(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון:

1/4 נקודת זיכוי לכל חודש ב - 18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל.

1/6 נקודת זיכוי לכל חודש ב - 12 החודשים שלאחריהם.

1/12 נקודת זיכוי לכל חודש ב - 12 החודשים שלאחריהם.

”תושב חוזר“ הוגד כיחיד שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת עלייה ולפיה, היה לתושב ישראל בתקופה שמיום 16 בינואר 2010 ועד ליום 30 בספטמבר 2012, לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים.