תיקון 195 לפקודה – מס על הכנסות גבוהות

2,186

ביום 6.8.2012 התקבל בכנסת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012.

מטרת התיקון הינה להגדיל את נטל המס על הכנסות גבוהות על מנת להגדיל את היקף הכנסות המדינה ממיסים, תוך צמצום גרעון קופת המדינה.

 

במסגרת החוק תוקנו הפקודות הבאות:

  • פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195)

החל מ- 1.1.2013 יוטל מס נוסף בשיעור של 2% על הכנסתו החייבת של יחיד העולה על 800,000 ש"ח בשנת המס. הכנסה חייבת לצורך מס זה כוללת את כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין, אולם לעניין מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים - רק אם שווי מכירתה עולה על ארבעה מיליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

ההשפעה של התיקון תהיה בחישוב המס הסופי במסגרת שומת מס הכנסה.

 

בנוסף, חלו מספר שינויים בשיעור המס השולי ליחידים, להלן שיעורי המס החלים בשנת 2013:

א.     עד 62,400 ש"ח - 10%.

ב.     עד 106,560 ש"ח - 14%.

ג.      עד 168,000 ש"ח - 21%.

ד.     עד 240,000 ש"ח - 31%.

ה.     עד 501,960 ש"ח - 34%.

ו.      על כל שקל חדש נוסף - 48%.

 

  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 143)

שיעור דמי הביטוח הנגבה ממעסיקים על חלק מהשכר, העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יוגדלו בהדרגה משנת 2013 ועד שנת 2015.

בשנת מס 2013 - 6.5%.

בשנת מס 2014 - 7%.

משנת המס 2015 ואילך – 7.5%.