הטבות מס לבעלי שליטה - בעקבות תיקון 190 לפקודה

3,759

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקף ביום 01.01.2012, נועד לשם השלמת הרפורמה לעידוד אפיקי החיסכון לקצבה על פני אפיקי חיסכון אחרים, ולהיטיב עם הפורשים.

בנוסף, מתייחס התיקון גם לבעלי שליטה ומאפשר הגדלת הטבות המס לאוכלוסייה זו שקופחה עד כה.

במסגרת התיקון תוקן סעיף 32(9) לפקודה שעוסק בהגבלת הוצאות עבור בעלי שליטה והתוצאה הנה כדלקמן:

ההוצאות המותרות לחברה הינן -

 • בגין הפרשה לפיצויים:

ללא שינוי - עד 11,950 ש"ח לשנה (996 ש"ח לחודש).

 

 • בגין הפרשה לקרן השתלמות:

ללא שינוי – עד לתקרת שכר של 188,544 ש"ח לשנה (15,712 ש"ח לחודש), ההפרשה המותרת היא: 4.5% מהשכר ע"ח החברה ו- 1.5% מהשכר ע"ח העובד בעל השליטה. ניתן לבצע גם הפרשה של 7.5% ע"J המעביד ו- 2.5% ע"ח העובד, ללא זקיפת שווי לעובד, אולם ההוצאה שתותר לחברה לא תעלה על 4.5%.

 

 • בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה:
 1. בוטלה המגבלה להוצאה זו בגין בעל שליטה ותהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר בישראל.
 2. אי לכך, החל מיום 01.01.2012, ניתן להפריש על חשבון החברה עד 7.5% מהשכר ועד לתקרה בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק, מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה, ומנגד החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על ידה כהוצאה.
 3. יש לזכור שההפרשה בשיעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה לאובדן כושר עבודה, וכי מנגד יש להפריש 5% ע"ח העובד.

 

 • בגין קצבה שתשלם לבעל שליטה או לקרובו:

ההוצאה לקצבה תוגבל בגובה משכורתו הממוצעת של העובד בכל תקופת עבודתו, מוכפל במקדם שמחושב ע"י הכפלת 1.5% בשנות העבודה בחברה.

 1. בהיעדר תקרה, ניתן יהיה להבחין כי חברה רשאית לשלם לבעל שליטה או לקרובו שהפרישו ממנה קצבה חודשית ללא כל מגבלה, ולדרוש סכום זה כהוצאה על בסיס חודשי.
 2. בתיקון 190 לפקודה, המחוקק בחר להגביל את גובה הקצבה החודשית, שתותר לחברה כהוצאה, ולהעמידה על משכורתו הממוצעת של בעל השליטה או של קרובו, לפי העניין, בכל תקופת העבודה מוכפלת ב- 1.5% לכל שנת עבודה בחברה.

 

בשל המגבלות השונות שהוטלו על בעלי השליטה, פותחו בשנים האחרונות מודלים שונים ומגוונים במטרה למקסם את הטבות המס בכפוף למגבלות אלה. על אף המודלים המקובלים, בעלי שליטה רבים החליטו בכל זאת להפריש כספים מעבר לתקרות ההוצאה המותרות ובלבד שיחסכו עבורם כספים למועד הפרישה. הדבר מתייחס הן למרכיב הפיצויים והן למרכיב התגמולים שבקופה.

 

להלן מס' מודלים שעל פיהם ניתן לפעול מעתה והלאה, בהתאם לתיקון 190 לפקודה:

מודל א'- פיצויים בלבד על חשבון החברה + הפרשות כעמית מוטב (ללא שינוי):

לצורך הדוגמא ניקח בעל שליטה עם שכר של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,476 ש"ח).

 

 1. החברה תפריש עבור בעל השליטה 996 ש"ח לחודש למרכיב הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה. ההוצאה מותרת לחברה והסכום פטור ממס בידי בעל השליטה במועד ההפרשה.
 2. כל שכרו של בעל השליטה נחשב לשכר שאינו מבוטח באמצעות המעביד.
 3. בעל השליטה יפריש בקופת גמל לקצבה באופן עצמאי, כעמית מוטב, סכום השווה ל- 16% בעד שכר לא מבוטח בסך 17,000 ש"ח (קרת הכנסה מזכה לעמית מוטב). בגין הפרשה זו יקבל ניכוי בשיעור 11% ופרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5%. שער הזיכוי ממס יהיה 35% בכל הקופות.
 4. מעבר לכך, ניתן לדרוש הוצאה בשיעור 3.5% לאובדן כושר עבודה בשל שכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (1,207 ש"ח). הוצאה זו אפשרית החברה או אצל בעל השליטה אם ישלם זאת בעצמו.
 5. את יתרת כספי הפיצויים החברה תשלם לבעל השליטה במועד הפרישה והסכום הנ"ל יותר לחברה כהוצאה.

מודל ב'- פיצויים ותגמולים על חשבון החברה:

לצורך הדוגמא ניקח בעל שליטה עם שכר של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,476 ש"ח).

 

 1. החברה תפריש עבור בעל שליטה 7.5% משכר בסך 34,476 ש"ח (2,586 ש"ח) למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה. ההוצאה מותרת לחברה והסכום אינו חייב במס בידי בעל השליטה במועד ההפרשה.
 2. יש לזכור שההפרשה בשיעור 7.5% על חשבון החברה כבר כוללת את מרכיב ההפרשה לאובדן כושר עבודה.
 3. החברה תפריש עבור בעל שליטה 996 ש"ח לחודש למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה. ההוצאה מותרת לחברה והסכום אינו חייב במס בידי בעל השליטה במועד ההפרשה.
 4. ניתן לבצע את ההפרשה לפיצויים בקופה לא משלמת לקצבה. לחילופין, ניתן לבצע את ההפרשה לפיצויים גם בקופה משלמת לקצבה, ובלבד שהתגמולים אף הם הופקדו בה (עונה לתנאי שהופקדו בה לפחות 5% על חשבון מרכיב תגמולי המעביד לפי תקנה 19 לתקנות קופות הגמל).
 5. את יתרת כספי הפיצויים החברה תשלם לבעל השליטה במועד הפרישה והסכום הנ"ל יותר לחברה כהוצאה.

מודל ג'- פיצויים ותגמולים על חשבון החברה + הפרשות כעמית מוטב:

לצורך הדוגמא ניקח בעל שליטה עם שכר של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,476 ש"ח).

 

 1. החברה תפריש עבור בעל שליטה 7.5% משכר בסך 25,976 ש"ח (1,948 ש"ח) למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה. ההוצאה מותרת לחברה והסכום פטור ממס בידי בעל השליטה במועד ההפרשה.
 2. יש לזכור שההפרשה בשיעור 7.5% על חשבון החברה כבר כוללת את מרכיב ההפרשה לאובדן כושר עבודה.
 3. החברה תפריש עבור בעל השליטה 996 ש"ח לחודש למרכיב הפיצויים. ההוצאה מותרת לחברה והסכום פטור ממס בידי בעל השליטה במועד ההפרשה.
 4. ניתן לבצע את ההפרשה לפיצויים בקופה לא משלמת לקצבה. לחילופין, ניתן לבצע את ההפרשה לפיצויים גם בקופה משלמת לקצבה ובלבד שהתגמולים אף הם הופקדו בה (עונה לתנאי שהופקדו בה לפחות 5% על חשבון מרכיב תגמולי המעביד לפי תקנה 19 לתקנות קופות הגמל).
 5. יתרת השכר של 8,500 ש"ח נחשבת שלכר שאינו מבוטח באמצעות המעביד.
 6. בעל השליטה יפקיד בקופת גמל לקצבה באופן עצמאי, כעמית מוטב, סכום השווה ל- 16% בעד שכר לא מבוטח בסך 8,500 ש"ח (1,360 ש"ח). בגין הפקדה זו יקבל ניכוי בשיעור 11% ופרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5%. שיעור הזיכוי ממס יהיה 35% בכל הקופות.
 7. מעבר לכך, ניתן לדרוש הוצאה בשיעור 3.5% לאובדן כושר עבודה בעד שכר לא מבוטח בסך 8,500 ש"ח (298 ש"ח). הוצאה זו אפשרית בחברה או אצל בעל שליטה אם ישלם זאת בעצמו.
 8. את יתרת כספי הפיצויים החברה תשלם לבעל השליטה במועד הפרישה והסכום הנ"ל יותר לחברה כהוצאה.