העלאת שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום 01.09.2012

1,894

החל מיום 1.9.2012 צפוי שיעור המע"מ לעלות מ- 16% ל 17% .

בחוזר זה מובאות בפניכם הנחיות כלליות לעניין מועד החיוב במע"מ ושיעורי המע"מ שיחולו החל מ 1.9.2012 בהתאם לסוגי העסקאות השונים:

1. עסקאות של מכירות טובין

הכלל-

המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על העסקה הוא מועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד

ביצוע האספקה, לפיכך:

א. לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני 1.9.2012 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16%.

ב. לגבי טובין שנמסרו ביום 1.9.2012 ואילך, תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה

שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.

האמור לעיל לא חל על מסירת טובין על ידי יצרנים או קמעונאיים שמחזורם השנתי עד 1,950,000 ש"ח

(כולל מע"מ) ובעסקים בהם מועסקים לא יותר מ- 6 עובדים, עליהם יחול מע"מ ביום תשלום התמורה וזאת

במסגרת תיקון 42 לחוק מע"מ הקובע דיווח על בסיס מזומן ליצרנים בעלי מחזור הכנסות הנמוך מ -

1,950,000 ש"ח.

2. עסקאות של מתן שירותים

א. מתן שירותים ע"י עוסקים החייבים במס על בסיס מזומן

על-פי סעיף 24 לחוק, מועד החיוב במס במתן שירות חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל בלבד.
אי לכך שיעור המס ייקבע לפי שיעור המס אשר יהיה בתוקף ביום התשלום.

כל סכום שישולם לעוסק האמור מיום 01/09/2012 ואילך בגין שירות שהעניק, יהיה חייב במע"מ בשיעור

של 17%. כל תשלום אשר ישולם בתמורה לשירות הנ"ל לפני ה- 01/09/2012, יחויב בשיעור 16%.

ב. מתן שירותים ע"י עוסקים החייבים במס על בסיס מצטבר

על-פי סעיף 29(1א) לחוק, בעסקת שירות אשר מחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע

לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה אינה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו

עולה על 15 מיליון ₪ בשנה, וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות ניהול פנקסי

חשבונות, יחול החיוב במס עם נתינת השירות (בסיס מצטבר).

אי לכך להלן מועדי החיוב במע"מ לעוסקים אלו בהתאם לאופן מתן השירותים:

  בשירות חד פעמי

חל החיוב במע"מ בהתאם לשיעור המע"מ אשר יהיה בתוקף ביום מתן השירות ומכאן:

1. על שירות שניתן לפני ה- 1.9.2012 יחול מע"מ בשיעור של 16%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר ה-

1.9.2012.

2. על שירות שניתן מיום 1.9.2012 ואילך, יחול מע"מ בשיעור של 17%.

  • מתן שירותים על בסיס התחשבנות חודשית

על שירותים המופעלים על בסיס התחשבנות חודשית יחול מע"מ בהתאם לשיעור המס החל בתקופה הרלוונטית

לחודש האמור. לפיכך:

1. על שירותים שניתנו בגין חודשים שעד וכולל חודש אוגוסט יחול מע"מ בשיעור 16%.

2. על שירותים שניתנו בחודש ספטמבר ואילך יחול מע"מ בשיעור 17%.

  • בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו יחול מע"מ בשיעור 16% לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה לפני ה- 1.9.2012

3. עסקאות של השכרת נכסים, מתן אשראי ודמי מנוי

על עסקאות של השכרת נכסים, מתן אשראי ודמי מנוי חל מע"מ על בסיס מזומן, כלומר מועד החיוב במס יחול

עם קבלת התשלום ועל הסכום שנתקבל (גם אם מדובר בתקבול עבור תקופה עתידית) אי לכך כל תשלום

שיבוצע החל מ- 1.9.2012 יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

האמור לעיל יחול גם על הלוואות נושאות ריבית או הצמדה הניתנות על ידי עוסק לעובדיו בהן הריבית משולמת

על ידי העובד או המנהל.

לגבי עסקאות של מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או למנהלים עליהם מחושבת ריבית בהתאם לתקנות מ"ה

מועד החיוב ושיעור המע"מ ייקבע בהתאם לחלופות הבאות:

א. כאשר נזקפת ריבית לעובד מידי חודש, מועד החיוב במע"מ יהיה המע"מ באותו המועד.

ב. כאשר נזקפת ריבית רעיונית בעת הביקורת השנתית מועד החיוב יהיה שיעור המע"מ ליום 31.12 בכל שנה.

4. יבוא טובין

ביבוא טובין מועד החיוב במס יחול עם פדייתם ("שחרורם") מרשות המכס. טובין אשר ישוחררו החל מיום

1.9.2012 יחול בגינם מס בשיעור של 17%.

5. עסקאות במקרקעין

בעסקאות מקרקעין המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה,

מועד הרישום בטאבו על שמו של הקונה או מועד תשלום התמורה, כמוקדם מביניהם לפיכך:

א. מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל- 1.9.2012, יחויב כל התשלום שיבוצע עד ה- 1.9.2012

במס בשיעור 16% וכל תשלום שיבוצע החל מיום 1.9.2012 ואילך יחויב בשיעור של 17%.

ב. מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה- 1.09.2012 יחויבו במס בשיעור 16% על מלוא מחיר

העסקה גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.

6. הוצאת חשבונית

בהתאם לחוק מע"מ חייב עוסק להוציא חשבונית עסקה על כל עסקה ועליו להוציא חשבונית תוך 14 יום ממועד

החיוב במס.

למען הסר ספק יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק,

ולא המועד להוצאת החשבונית.

לפיכך במקרים שבהם הוציא המוכר חשבונית לפני המועד הקבוע בחוק, ושילם מע"מ בשיעור 16% בעוד

שהסחורה סופקה לאחר 1.9.2012 על המוכר יהיה להוציא חשבונית משלימה לפי השיעור החדש ולדווח על

ההפרש בהתאם.

כמו כן כאשר קיימות עסקאות החייבות בשיעורי מס שונים יש לרשום את שיעורי המס השונים על גבי החשבונית

כל סוג בנפרד, מוצע אף לעוסק להוציא חשבונית מס נפרדות אחת על השיעור הישן והשנייה על החדש.

7. הודעת זיכוי

הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהיה בעבר בשיעור 16%, תוצא אף היא בשיעור של

16% גם אם הינה יוצאת לאחר ה- 1.9.2012

לקבלת פרטים נוספים ומענה לשאלות ניתן לפנות לצוות רואי החשבון במשרד.