התיישנות על גביית חובות תוך שבע שנים - תיקון לחוק 159 לחוק הביטוח הלאומי

2,029

עד כה הביטוח הלאומי יכול היה לדרוש תשלום חובות מאזרחים גם לאחר שנים רבות, לאחר שחובות אלה צברו ריביות גבוהות מאוד, אף מבלי ידיעתם של החייבים. במקרים רבים אלו אנשים צעירים שלא שילמו על חודשים שלא עבדו לפני גיוסם, או לאחר שחרורם, לאחר שנים רבות מקבלים דרישות תשלום ענקיות מהביטוח הלאומי.
 
על פי תיקון  תחול התיישנות על גביית חובות על ידי הביטוח הלאומי. המשמעות היא התיישנות לגבי משלוח דרישות תשלום החייבים בתוך שבע שנים לכל היותר מהמועד לתשלום דמי הביטוח, במידה ולא נשלחה דרישה לתשלום חוב בתקופה האמורה, ובמידה ונשלחה אך לא ננקטו על ידי הביטוח לאומי הליכי גבייה ו/או לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה. לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם לרבות, בנוסף אי תשלום החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.
 
נציין כי עד כה לא הייתה התיישנות על חובות לביטוח לאומי, לעומת זאת ישנה התיישנות מהירה על תביעות מהמוסד כך שמי שלא תבע בזמן גמלה או קצבה כגון: זקנה, שארים, יקבל הפרשים לשנה בלבד.