טופס 100 לביטוח לאומי - דיווחים מקוונים ופרטניים חדשים למעסיקים

קארין לנקרי, חשבת שכר בקבוצת גוברמן 973

בהתאם לתיקון 355 לחוק הביטוח הלאומי, מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי דיווח חודשי מקוון במועד התשלום גם לגבי אלה: סך שכר העבודה ששילם לכלל עובדיו וכן סך דמי הביטוח שעליו לשלם בגינם, ולגבי כל אחד מעובדיו – שכר העבודה ונתוני שכר הדרושים לחישוב דמי הביטוח שעליו לשלם בגין כל עובד, היקף משרתו וסווג העובד לעניין חובת תשלום דמי הביטוח.

בנוסף, ביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק מידע הדרוש למוסד לצורך בירור תביעה של עובד ובתנאי שהמוסד יידע את העובד בעת הגשת התביעה שהינו פונה למעסיקו לצורך קבל מידע והעובד אינו התנגד לכך (למעט עבור מידע שהמעסיק או העובד חייבים למסור למוסד).

הדיווח החדש חל בעקבות לתיקון לסעיף 355 בביטוח הלאומי שנוסף בחודש 11/2020, בהתאם לחוק זה הורחבה חובת הדיווח לביטוח הלאומי.

עיקרי השינוי:

 •     דיווח חודשי כללי מקוון - טופס 102 חודשי עבור מעסיקים וטופס 617 חודשי למשלמי פנסיה מוקדמת בצורה מכוונת עבור כל העובדים ומקבל פנסיה מוקדמת.

 •     בדיווח זה יפורטו סך כל שכר העבודה/ פנסיה מוקדמת ששילם המעסיק לכלל עובדים ואת סך דמי הביטוח שעליו ישלם עבורם.

 •     הדיווח יבוצע בצורה מקוונת אך אופן התשלום אינו ישתנה (תשלום בטפסים / אתר הביטוח לאומי וכו').

 •     דיווח חודשי פרטני מקוון (טופס 100 חודשי) – דיווח עבור כל אחד מהעובדים שמפורטים בטופס 102 ועבור כל עובד המדווח בטופס 617.

 •     הדיווח יכלול את פרטי השכר/הפנסיה המוקדמת של כל עובד.

 •     הדיווח יכלול פרטים נוספים כגון: תאריך סיום עבודה, סיבת סיום עבודה (התפטרות, פיטורין וכו'), רכיבי שכר נבחרים (כגון חלף הודעה מוקדמת , רכיבי שעות נוספות וכו').

תחולה החוק להגשת טופס 100 חודשי מקוון:

 •     מעסיק אשר לו מעל ל- 180 עובדים – הדיווח יהא החל מחודש שכר 05/2021, קרי בתאריך 15/06/2021.

 •     מעסיק אשר לו מתחת  ל- 180 עובדים: הדיווח יהא החל משכר 10/2021, קרי בתאריך 15/11/2021.

דרכי שידור הטופס:
את טופס 100 חודשי מקוון ניתן לשדר במס' דרכים :

 1. מערכת B2B.

 2. מערכת מייצגים .

 3. מערכת WCF.

 4. מערכת השכר התומכת בשידור ישיר.

 5. שידור קבצים באתר התשלומים של בי"ל.