לקבוצה ניסיון בדיווח בהתאם לתקינות החשבונאיות השונות (IFRS, USGAAP ותקינה ישראלית), בדיווח בינלאומי למשקיעים זרים ממדינות שונות בעולם ובביצוע הסבת דוחות כספיים בין התקינות השונות. שירות זה משלב חשבות תפעולית עם דיווח כספי בהתאם לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
השירות ניתן על ידי רואי חשבון מנוסים המתמחים בסוגי הדיווח החשבונאי השונים, הן בעריכת הדוחות הכספיים לחברות ציבוריות הנסקרים או מבוקרים על ידי משרדי הביקורת הגדולים והן בחברות הייטק המדווחות את דוחותיהן הפנימיים מידי חודש ורבעון לדירקטוריון החברה בארץ ובחו"ל. הדיווחים נעשים בעברית או באנגלית בהתאם לצורכי החברה ומתוכננים כך שיספקו לחברה את הדוחות החשבונאיים להם היא זקוקה, תוך הקפדה על לוחות זמנים ועל היקפי עבודה שיאפשרו יחס גבוה של תועלת מול עלות.
חשבי הקבוצה מנוסים גם בדיווחים הנחוצים לרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) ולשאר גופי העידוד להם ייתכן והחברה תצטרך לדווח, כמו גם בהתנהלות הנכונה והמתואמת מול משרדי הביקורת החיצונית המבוצעת בדרך כלל על ידי משרדי ה Deloitte, EY, PWC, KPMG : Big-4.

בחודש אוקטובר 2008 פרסמה הרשות לניירות ערך הבהרה להחלטה המשפטית בעניין 'אי תלות רואה החשבון המבקר: סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבקר'.
בהבהרה מצוין כי החל מהדוחות השנתיים לשנת 2009, במקרים בהם היה סיוע בהכנה/עריכה של רואה חשבון המבקר, עשויה הרשות לא להחשיב דוחות אלה כדוחות כספיים מבוקרים כדין ו/או סקורים העונים על הנדרש בחוק ניירות ערך ובתקנותיו עקב פגיעה באי תלותו של רואה החשבון המבקר.
הבהרה זו הגדילה את הנטל על מנהלי הכספים והחשבים בחברות, אשר הסתייעו עד היום ברואי החשבון המבקרים להכנת ועריכת הדוחות הכספיים, הן בהיקפי העבודה הנדרשים מהם והן בחידוש ושימור הידע המקצועי הנדרש ליישום הכנת ועריכת הדוחות.
מחלקת החשבות בקבוצת גוברמן מהווה מענה לדרישות השוק החדשות ומציעה ללקוחות ניסיון רב בהכנה ועריכה של דוחות כספיים, הן לחברות ציבוריות והן פרטיות, והינה עתירת ניסיון וידע נרחבים בעריכה ובביקורת של דוחות כספיים בהתאם לחוק ניירות ערך ולפי כללי IFRS או US-GAAP.
המחלקה עובדת בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם משרדי רואי החשבון המבקרים, וכל סוגיה חשבונאית אשר עולה במהלך הכנת הדוח נידונה ונפתרת מולם. העבודה מתבססת על קשר אישי ושוטף עם החברה והכרת מאפייניה וסביבתה העסקית.